Європейська соціальна хартія

Європейська соціальна хартія

(Переглянута) (ETS N 163)

(укр/рос)

Страсбург, 3 травня 1996 року

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2007, N 51 )

{ Хартію ратифіковано із заявами Законом N 137-V ( 137-16 ) від 14.09.2006, ВВР, 2006, N 43, ст.418 }

Офіційний переклад

Преамбула

     Уряди, які підписали цю Хартію, будучи членами Ради Європи,

     враховуючи, що метою Ради Європи є досягнення більшого єднання між її членами для збереження та втілення в життя ідеалів і принципів, які є їхнім спільним надбанням, а також сприяння їхньому економічному та соціальному прогресу, зокрема, шляхом збереження та подальшого здійснення прав людини та основних свобод;

     беручи до уваги, що в Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, яка була підписана у Римі 4 листопада 1950 року, та Протоколах ( 995_004 ) до неї держави — члени Ради Європи домовились забезпечити для свого населення громадянські та політичні права і свободи, визначені у цих документах;

     враховуючи, що в Європейській соціальній хартії ( 994_300 ), яка була відкрита для підписання у Турині 18 жовтня 1961 року, і Протоколах ( 994_332, 994_333, 994_807 ) до неї держави — члени Ради Європи домовились забезпечити для свого населення визначені у цих документах соціальні права з метою підвищення життєвого рівня та соціального добробуту свого населення;

     нагадуючи, що Конференція з прав людини на рівні міністрів, яка відбулась у Римі 5 листопада 1990 року, наголосила на необхідності, з одного боку, збереження невід’ємного характеру всіх прав людини, як громадянських, політичних, економічних, соціальних, так і культурних, а з іншого боку, надання Європейській соціальній хартії ( 994_300 ) нового імпульсу;

     сповнені рішучості, як було вирішено на Конференції на рівні міністрів, яка відбулася у Турині 21-22 жовтня 1991 року, оновити та адаптувати основний зміст Хартії ( 994_300 ) з метою врахування, зокрема, основних соціальних перетворень, які відбулися після прийняття її тексту;

     визнаючи переваги включення до переглянутої Хартії, яка має поступово замінити Європейську соціальну хартію ( 994_300 ), прав, гарантованих Хартією з внесеними до неї змінами та доповненнями, прав, гарантованих Додатковим протоколом 1988 року ( 994_332 ), і нових прав;

     домовились про таке:

Частина I

     Сторони визнають метою своєї політики, яку вони запроваджуватимуть усіма відповідними засобами як національного, так і міжнародного характеру, досягнення умов, за яких можуть ефективно здійснюватися такі права та принципи:

     1. Кожна людина повинна мати можливість заробляти собі на життя професією, яку вона вільно обирає.

     2. Усі працівники мають право на справедливі умови праці.

     3. Усі працівники мають право на безпечні та здорові умови праці.

     4. Усі працівники мають право на справедливу винагороду, яка забезпечить достатній життєвий рівень для них самих та їхніх сімей.

     5. Усі працівники та роботодавці мають право на свободу об’єднання у національні або міжнародні організації для захисту своїх економічних і соціальних інтересів.

     6. Усі працівники та роботодавці мають право на укладання колективних договорів.

     7. Діти та підлітки мають право на особливий захист від фізичних та моральних ризиків, на які вони наражаються.

     8. Працюючі жінки у разі материнства мають право на особливий захист.

     9. Кожна людина має право на належні умови для професійної орієнтації, метою якої є допомогти їй вибрати професію згідно зі своїми особистими здібностями та інтересами.

     10. Кожна людина має право на належні умови для професійної підготовки.

     11. Кожна людина має право користуватися будь-якими заходами, що дозволяють їй досягти найкращого стану здоров’я, який є можливим.

     12. Усі працівники та особи, які знаходяться на їхньому утриманні, мають право на соціальне забезпечення.

     13. Кожна малозабезпечена людина має право на соціальну та медичну допомогу.

     14. Кожна людина має право користуватися послугами соціальних служб.

     15. Інваліди мають право на самостійність, соціальну інтеграцію та участь у житті суспільства.

     16. Сім’я як головний осередок суспільства має право на належний соціальний, правовий та економічний захист для забезпечення її всебічного розвитку.

     17. Діти та підлітки мають право на належний соціальний, правовий та економічний захист.

     18. Громадяни будь-якої зі Сторін мають право займатися будь-якою прибутковою діяльністю на території держави будь-якої іншої Сторони на засадах рівності з громадянами останньої з урахуванням обмежень, які ґрунтуються на безперечних економічних або соціальних причинах.

     19. Трудящі-мігранти, які є громадянами будь-якої Сторони, і члени їхніх сімей мають право на захист і допомогу на території держави будь-якої іншої Сторони.

     20. Усі працівники мають право на рівні можливості та рівне ставлення до них у вирішенні питань щодо працевлаштування та професії без дискримінації за ознакою статі.

     21. Працівники мають право отримувати інформацію і консультації на підприємстві.

     22. Працівники мають право брати участь у визначенні та поліпшенні умов праці та виробничого середовища на підприємстві.

     23. Кожна особа похилого віку має право на соціальний захист.

     24. Усі працівники мають право на захист у випадках звільнення.

     25. Усі працівники мають право на захист своїх вимог у разі банкрутства їхнього роботодавця.

     26. Усі працівники мають право на гідне ставлення до них на роботі.

     27. Усі особи із сімейними обов’язками, які працюють або бажають працювати, мають право робити це без дискримінації та, наскільки це можливо, таким чином, щоб їхні службові обов’язки не суперечили сімейним.

     28. Представники працівників на підприємствах мають право на захист від дій, що завдають їм шкоди, і для них мають створюватися належні умови для виконання ними своїх обов’язків.

     29. Усі працівники мають право отримувати інформацію та консультації під час колективного звільнення.

     30. Кожна людина має право на захист від бідності та соціального відчуження.

     31. Кожна людина має право на житло.

Частина II

     Сторони зобов’язуються, як це передбачено у частині III, вважати обов’язковими для себе зобов’язання, визначені у нижченаведених статтях і пунктах.

Стаття 1

Право на працю

     З метою забезпечення ефективного здійснення права на працю Сторони зобов’язуються:

     1. визнати однією зі своїх найголовніших цілей і одним зі своїх найголовніших обов’язків досягнення та підтримання якомога високого і стабільного рівня зайнятості, маючи на меті досягнення повної зайнятості;

     2. ефективно захищати право працівника заробляти собі на життя професією, яку він вільно обирає;

     3. створювати безкоштовні служби працевлаштування для всіх працівників або забезпечувати їхнє функціонування;

     4. забезпечувати належну професійну орієнтацію, підготовку та перекваліфікацію або сприяти їм.

Стаття 2

Право на справедливі умови праці

     З метою забезпечення ефективного здійснення права на справедливі умови праці Сторони зобов’язуються:

     1. встановити розумну тривалість робочого дня та тижня і поступово скорочувати робочий тиждень настільки, наскільки це дозволяє підвищення продуктивності праці та інші відповідні фактори;

     2. встановити оплачувані державні святкові дні;

     3. встановити щорічну оплачувану відпустку тривалістю не менше чотирьох тижнів;

     4. усунути ризики, що властиві роботам з небезпечними або шкідливими для здоров’я умовами праці, а у випадках, коли усунути або достатньою мірою зменшити такі ризики ще неможливо, встановити для працівників, зайнятих на таких роботах, скорочену тривалість робочого часу або додаткові оплачувані відпустки;

     5. забезпечити щотижневий відпочинок, який по можливості має збігатися з днем, що за традиціями або звичаями відповідної країни чи регіону визнається днем відпочинку;

     6. забезпечити, щоб працівники були письмово поінформовані якнайшвидше і у будь-якому разі не пізніше ніж через два місяці після дати початку виконання ними своїх службових обов’язків про головні аспекти договору або трудових відносин;

     7. забезпечити, щоб працівники, зайняті на роботах у нічний час, користувалися заходами, які враховують особливий характер такої роботи.

Стаття З

Право на безпечні та здорові умови праці

     З метою забезпечення ефективного здійснення права на безпечні та здорові умови праці Сторони зобов’язуються, консультуючись з організаціями роботодавців і працівників:

     1. розробити, здійснювати і періодично переглядати послідовну національну політику в галузі охорони праці, виробничої гігієни і виробничого середовища. Головною метою цієї політики є поліпшення охорони праці і виробничої гігієни, а також запобігання нещасним випадкам та травматизму, що виникають внаслідок виробничої діяльності, пов’язані з нею або мають місце у процесі її здійснення, зокрема шляхом мінімізації причин виникнення ризиків, властивих виробничому середовищу;

     2. прийняти правила з техніки безпеки та гігієни праці;

     3. забезпечити виконання таких правил шляхом заходів нагляду за дотриманням їхніх вимог;

     4. сприяти поступовому розвиткові призначених для всіх працівників служб виробничої гігієни, головне завдання яких полягає у здійсненні профілактичних і консультативних функцій.

Стаття 4

Право на справедливу винагороду

     З метою забезпечення ефективного здійснення права на справедливу винагороду Сторони зобов’язуються:

     1. визнати право працівників на таку винагороду, яка забезпечує їм і їхнім сім’ям достатній життєвий рівень;

     2. визнати право працівників на підвищену ставку винагороди за роботу в надурочний час з урахуванням винятків, передбачених для окремих випадків;

     3. визнати право працюючих чоловіків і жінок на рівну винагороду за працю рівної цінності;

     4. визнати право всіх працівників на розумний строк попередження про звільнення з роботи;

     5. дозволити відрахування із заробітної плати тільки на умовах і в розмірах, передбачених національними законами або правилами чи встановлених колективними договорами або арбітражними рішеннями;

     Здійснення цих прав досягається шляхом вільного укладання колективних договорів, запровадження встановленого законодавством механізму визначення заробітної плати або вжиття інших заходів, що відповідають національним умовам.

Стаття 5

Право на створення організацій

     З метою забезпечення здійснення або сприяння здійсненню свободи працівників і роботодавців створювати місцеві, національні або міжнародні організації для захисту своїх економічних і соціальних інтересів та вступати у такі організації, Сторони зобов’язуються, що національне законодавство жодним чином не обмежуватиме цю свободу та не використовуватиметься для її обмеження. Обсяг застосування гарантій, передбачених цією статтею, щодо поліції визначається національними законами або правилами. Порядок застосування цих гарантій до осіб, які входять до складу збройних сил, і обсяг їхнього застосування до осіб цієї категорії також визначаються національними законами або правилами.

Стаття 6

Право на укладання колективних договорів

     З метою забезпечення ефективного здійснення права на укладання колективних договорів Сторони зобов’язуються:

     1. сприяти проведенню спільних консультацій між працівниками та роботодавцями;

     2. сприяти, коли це необхідно і доцільно, створенню механізму переговорів на добровільній основі між роботодавцями або організаціями роботодавців та організаціями працівників з метою регулювання умов праці за допомогою колективних договорів;

     3. сприяти створенню та використанню належного механізму примирення та добровільного арбітражу для вирішення трудових спорів;

     а також визнають:

     4. право працівників і роботодавців на колективні дії у випадках конфліктів інтересів, включаючи право на страйк, з урахуванням зобов’язань, які можуть випливати з раніше укладених колективних договорів.

Стаття 7

Право дітей та підлітків на захист

     З метою забезпечення ефективного здійснення права дітей та підлітків на захист Сторони зобов’язуються:

     1. встановити, що мінімальний вік прийняття на роботу становить 15 років, за винятком дітей, які залучаються до виконання робіт, визнаних легкими роботами, які не завдають шкоди здоров’ю дітей, їхній моралі або освіті;

     2. встановити, що мінімальний вік прийняття на роботу, де умови праці визнано небезпечними або шкідливими для здоров’я, становить 18 років;

     3. заборонити застосування праці осіб, які ще здобувають обов’язкову освіту, на роботах, що можуть порушити процес їхнього повного навчання;

     4. обмежити тривалість робочого часу для осіб молодше 18 років відповідно до потреб їхнього розвитку, і особливо потреб у професійній підготовці;

     5. визнати право молодих працівників і учнів на справедливу заробітну плату або іншу відповідну допомогу;

     6. встановити, що час, витрачений підлітками за згодою роботодавця на професійну підготовку в нормовані робочі години, зараховується як робочий час;

     7. встановити, що працюючі особи молодше 18 років мають право на щорічну оплачувану відпустку тривалістю не менше чотирьох тижнів;

     8. заборонити застосування праці осіб молодше 18 років на роботах у нічний час, за винятком деяких робіт, визначених національними законами чи правилами;

     9. передбачити, що особи молодше 18 років, праця, яких застосовується на роботах, визначених національними законами чи правилами, підлягають регулярному медичному оглядові;

     10. забезпечити особливий захист дітей та підлітків від фізичних і моральних ризиків, на які вони наражаються, і зокрема від тих ризиків, що безпосередньо або опосередковано випливають з виконуваної ними роботи.

Стаття 8

Право працюючих жінок на охорону материнства

     З метою забезпечення ефективного здійснення права працюючих жінок на охорону материнства Сторони зобов’язуються:

     1. забезпечити працюючим жінкам відпустку на період до і після пологів загальною тривалістю не менше 14 тижнів або з оплатою такої відпустки, або з виплатою достатньої допомоги по соціальному забезпеченню, або з наданням допомоги за рахунок державних коштів;

     2. вважати незаконним, якщо роботодавець надсилає жінці попередження про звільнення з роботи у період від дати повідомлення нею свого роботодавця про вагітність до закінчення її відпустки по вагітності та пологам або якщо він робить попередження про звільнення у такий час, що воно втрачає чинність у цей період;

     3. забезпечити матерям, що мають грудних дітей, перерви, тривалість яких достатня для годування дитини;

     4. регламентувати залучення до робіт у нічний час вагітних жінок, жінок, які нещодавно народили дитину, і жінок, що годують своїх грудних дітей;

     5. заборонити застосування праці вагітних жінок, жінок, які нещодавно народили дитину, і жінок, що годують своїх грудних дітей, на підземних гірних роботах і всіх інших роботах, які протипоказані жінкам у зв’язку з небезпечними, шкідливими для здоров’я або важкими умовами праці, і вжити відповідних заходів для захисту трудових прав цих жінок.

Стаття 9

Право на професійну орієнтацію

     З метою забезпечення ефективного здійснення права на професійну орієнтацію Сторони зобов’язуються, у разі необхідності, створити службу або сприяти діяльності служби, яка допомагатиме всім особам, включаючи інвалідів, у вирішенні проблем, пов’язаних із вибором професії та набуттям професійних навичок, з належним урахуванням здібностей кожної особи та потреби в них на ринку праці; така допомога повинна надаватись безкоштовно як підліткам, включаючи школярів, так і повнолітнім особам.

Стаття 10

Право на професійну підготовку

     З метою забезпечення ефективного здійснення права на професійну підготовку Сторони зобов’язуються:

     1. у разі необхідності, консультуючись з організаціями роботодавців і працівників, започаткувати професійно-технічну підготовку або сприяти професійно-технічній підготовці всіх осіб, включаючи інвалідів, а також створити умови для доступу до вищої технічної та університетської освіти виключно на основі особистих здібностей;

     2. започаткувати систему виробничого навчання та інші регулярні програми професійної підготовки підлітків — хлопців та дівчат — з їхніх різних професій або сприяти функціонуванню такої системи;

     3. започаткувати або заохочувати, у разі необхідності:

     a) належні та легкодоступні програми професійної підготовки повнолітніх працівників;

     b) спеціальні програми перепідготовки повнолітніх працівників, необхідність в яких виникає внаслідок технологічного прогресу або нових тенденцій у сфері зайнятості;

     4. започаткувати або заохочувати, у разі необхідності, спеціальні програми перепідготовки та реінтеграції осіб, які є безробітними протягом тривалого часу;

     5. заохочувати повне використання існуючих програм шляхом вжиття таких належних заходів, як:

     a) зменшення або скасування будь-яких внесків або зборів;

     b) надання у відповідних випадках фінансової допомоги;

     c) зарахування до нормованих робочих годин часу, витраченого працівником на вимогу його роботодавця на додаткову професійну підготовку без відриву від виробництва;

     d) забезпечення шляхом адекватного контролю, після консультацій з організаціями роботодавців і працівників, ефективності виробничого навчання та інших програм професійної підготовки молодих працівників і у цілому належного захисту молодих працівників.

Стаття 11

Право на охорону здоров’я

     З метою забезпечення ефективного здійснення права на охорону здоров’я Сторони зобов’язуються самостійно або у співробітництві з громадськими чи приватними організаціями вживати відповідних заходів для того, щоб, серед іншого:

     1. усунути, у міру можливості, причини слабкого здоров’я;

     2. забезпечити діяльність консультативно-просвітницьких служб, які сприяли б поліпшенню здоров’я і підвищенню особистої відповідальності у питаннях здоров’я;

     3. запобігати, у міру можливості, епідемічним, ендемічним та іншим захворюванням, а також нещасним випадкам.

Стаття 12

Право на соціальне забезпечення

     З метою забезпечення ефективного здійснення права на соціальне забезпечення Сторони зобов’язуються:

     1. започаткувати систему соціального забезпечення або підтримувати її функціонування.

     2. підтримувати систему соціального забезпечення на задовільному рівні, принаймні на такому, який дорівнює рівню, необхідному для ратифікації Європейського кодексу соціального забезпечення ( 994_329 );

     3. докладати зусиль для поступового піднесення системи соціального забезпечення на більш високий рівень;

     4. вживати заходів шляхом укладання відповідних двосторонніх і багатосторонніх угод або в інший спосіб і відповідно до умов, визначених у таких угодах, для забезпечення:

     a) рівності між їхніми власними громадянами та громадянами інших Сторін у тому, що стосується прав на соціальне забезпечення, включаючи збереження пільг, які надаються законодавством про соціальне забезпечення, незалежно від пересування захищених осіб по територіях держав Сторін;

     b) надання, збереження та поновлення прав на соціальне забезпечення такими засобами, як сумарний залік періодів страхування або роботи, що були здійснені за законодавством кожної зі Сторін.

Стаття 13

Право на соціальну та медичну допомогу

     З метою забезпечення ефективного здійснення права на соціальну та медичну допомогу Сторони зобов’язуються:

     1. забезпечити, щоб будь-якій малозабезпеченій особі, яка неспроможна отримати достатніх коштів своїми власними зусиллями або з інших джерел, зокрема за рахунок допомоги по соціальному забезпеченню, надавалась належна допомога, а у разі захворювання забезпечувався догляд, якого вимагає стан її здоров’я;

     2. забезпечити, щоб політичні або соціальні права осіб, які отримують таку допомогу, на цій підставі не обмежувалися;

     3. передбачити, що кожна людина може отримувати у відповідних державних чи приватних службах такі поради та персональну допомогу, які можуть бути необхідними для запобігання виникненню особистого або сімейного нужденного становища, для його подолання чи полегшення;

     4. застосовувати положення пунктів 1, 2 і 3 цієї статті на засадах рівності між своїми громадянами та громадянами інших Сторін, які на законних підставах перебувають на території їхніх держав, відповідно до своїх зобов’язань за Європейською конвенцією про соціальну та медичну допомогу, яка була підписана у Парижі 11 грудня 1953 року ( 994_649 ).

Стаття 14

Право на користування послугами соціальних служб

     З метою забезпечення ефективного здійснення права на користування послугами соціальних служб Сторони зобов’язуються:

     1. сприяти функціонуванню служб або створювати служби, які, завдяки використанню методів соціальної роботи, сприяли б підвищенню добробуту і розвиткові як окремих осіб, так і груп осіб у суспільстві, а також їхній адаптації до соціального середовища;

     2. заохочувати окремих осіб та добровільні або інші організації до участі у створенні та функціонуванні таких служб.

Стаття 15

Право інвалідів на самостійність, соціальну
інтеграцію та участь у житті суспільства

     З метою забезпечення інвалідам, незалежно від їхнього віку та характеру і походження їхньої інвалідності, ефективного здійснення права на самостійність, соціальну інтеграцію та участь у житті суспільства Сторони зобов’язуються, зокрема:

     1. вжити необхідних заходів для забезпечення інвалідам орієнтування, освіти та професійної підготовки, коли це можливо, у межах загальних програм або, коли це видається неможливим, у державних або приватних спеціалізованих закладах;

     2. сприяти їхньому доступові до роботи усіма засобами, які можуть заохочувати роботодавців приймати на роботу інвалідів і утримувати їх у звичайному виробничому середовищі та пристосовувати умови праці до потреб інвалідів, або, коли це видається неможливим у зв’язку з інвалідністю, шляхом облаштування або створення спеціальних робочих місць з урахуванням ступеня інвалідності. У деяких випадках такі заходи можуть вимагати використання спеціалізованих служб працевлаштування та надання допомоги;

     3. сприяти їхній всебічній соціальній інтеграції та участі у житті суспільства, зокрема, шляхом вжиття заходів, включаючи технічну допомогу, що спрямовані на усунення перешкод для спілкування і пересування і що надають доступ до транспорту, житла, культурної діяльності і відпочинку.

Стаття 16

Право сім’ї на соціальний, правовий та економічний захист

     З метою забезпечення умов, необхідних для всебічного розвитку сім’ї, яка є головним осередком суспільства, Сторони зобов’язуються сприяти економічному, правовому та соціальному захисту сімейного життя такими засобами, як соціальна допомога та допомога сім’ям з дітьми, фіскальні заходи, надання сім’ям житла, допомога щойно одруженим та інші відповідні засоби.

Стаття 17

Право дітей та підлітків на соціальний,
правовий та економічний захист

     З метою забезпечення ефективного здійснення права дітей та підлітків рости в умовах, які сприяють всебічному розвиткові їхньої особистості та їхніх фізичних і розумових здібностей, Сторони зобов’язуються самостійно або у співпраці з громадськими і приватними організаціями вживати всіх відповідних і необхідних заходів для:

     1. a) забезпечення дітям і підліткам, з урахуванням прав і обов’язків їхніх батьків, догляду, допомоги, освіти та підготовки, яких вони потребують, зокрема шляхом створення або забезпечення функціонування закладів і служб, достатніх та адекватних для досягнення цієї мети;

     b) захисту дітей та підлітків від недбайливості, насилля або експлуатації;

     c) надання захисту та спеціальної допомоги з боку держави дітям і підліткам, які тимчасово або постійно позбавлені допомоги з боку їхніх сімей;

     2. забезпечення дітям і підліткам безкоштовної початкової і середньої освіти, а також заохочення до регулярного відвідання школи.

Стаття 18

Право займатися прибутковою діяльністю на
території держав інших Сторін

     З метою забезпечення ефективного здійснення права займатися прибутковою діяльністю на території держави будь-якої іншої Сторони, Сторони зобов’язуються:

     1. застосовувати чинні правила у дусі ліберальності;

     2. спростити існуючі формальності та зменшити або скасувати державне мито й інші збори, які сплачуються іноземними робітниками або їхніми роботодавцями;

     3. лібералізувати в односторонньому порядку або колективно правила, які регулюють працю іноземних робітників;

     а також визнають:

     4. право своїх громадян залишати свою країну для того, щоб займатися прибутковою діяльністю на території держав інших Сторін.

Стаття 19

Право трудящих-мігрантів і членів їхніх сімей
на захист і допомогу

     З метою забезпечення ефективного здійснення права трудящих-мігрантів і членів їхніх сімей на захист і допомогу на території держави будь-якої іншої Сторони, Сторони зобов’язуються:

     1. підтримувати або забезпечувати функціонування відповідних і безкоштовних служб, які надавали б таким робітникам допомогу, зокрема в одержанні точної інформації, а також вживати в межах національних законів і правил усіх відповідних заходів для запобігання дезінформації щодо еміграції та імміграції;

     2. вживати в межах своєї юрисдикції відповідних заходів для сприяння від’їзду, переїзду та прийому таких робітників і членів їхніх сімей, а також забезпечувати в межах своєї юрисдикції під час їхнього переїзду відповідні санітарні та медичні послуги і належні гігієнічні умови;

     3. сприяти, у разі необхідності, співробітництву між державними і приватними соціальними службами у країнах еміграції та імміграції;

     4. забезпечувати таким робітникам, коли вони перебувають на території їхніх держав на законних підставах, якщо такі питання регулюються законами або правилами чи підлягають контролю з боку адміністративних властей, режим не менш сприятливий, ніж режим, який надається їхнім власним громадянам у тому, що стосується таких питань:

     a) винагорода та інші умови прийняття на роботу і праці;

     b) членство у профспілках та користування пільгами колективних договорів;

     c) житло;

     5. забезпечувати таким робітникам, коли вони перебувають на території їхніх держав на законних підставах, режим не менш сприятливий, ніж режим, який надається їхнім власним громадянам у тому, що стосується податків, зборів чи внесків, які пов’язані з роботою і стягуються щодо працюючих осіб;

     6. сприяти, у міру можливості, об’єднанню сім’ї іноземного робітника, який має дозвіл перебувати на відповідній території;

     7. забезпечувати таким робітникам, коли вони перебувають на території їхніх держав на законних підставах, режим не менш сприятливий, ніж режим, який надається їхнім власним громадянам у тому, що стосується судочинства з питань, згаданих у цій статті;

     8. забезпечити, щоб такі робітники, коли вони мешкають на території їхніх держав на законних підставах, не висилалися, якщо вони не загрожують національній безпеці або не зашкоджують державним інтересам чи суспільній моралі;

     9. дозволяти переказувати в обсягах, передбачених законом, такі частини доходів і заощаджень трудящих-мігрантів, які останні можуть забажати;

     10. поширити захист і допомогу, передбачені у цій статті, на мігрантів, які займаються самостійною підприємницькою діяльністю, у такому обсязі, в якому зазначені положення можуть застосовуватися;

     11. сприяти викладанню національної мови приймаючої держави або, якщо їх декілька, однієї з цих мов трудящим-мігрантам і членам їхніх сімей;

     12. сприяти, у міру можливості, викладанню рідної мови трудящих-мігрантів їхнім дітям.

Стаття 20

Право на рівні можливості та рівне ставлення
у вирішенні питань щодо працевлаштування та
професії без дискримінації за ознакою статі

     З метою забезпечення ефективного здійснення права на рівні можливості та рівне ставлення у вирішенні питань щодо працевлаштування та професії без дискримінації за ознакою статі Сторони зобов’язуються визнавати це право і вживати відповідних заходів для забезпечення його застосування або для сприяння його застосуванню у таких галузях:

     a) працевлаштування, захист від звільнення та професійна реінтеграція;

     b) професійна орієнтація, підготовка, перепідготовка та перекваліфікація;

     c) умови працевлаштування і праці, включаючи винагороду;

     d) професійний ріст, включаючи просування по службі.

Стаття 21

Право на інформацію та консультації

     З метою забезпечення ефективного здійснення права працівників отримувати інформацію і консультації на підприємстві Сторони зобов’язуються вживати заходів або заохочувати заходи, які надають можливість працівникам або їхнім представникам згідно з національним законодавством і практикою:

     a) отримувати регулярно або у належний час і у зрозумілий спосіб інформацію про економічний і фінансовий стан підприємства, на якому вони працюють, при тому розумінні, що деяку інформацію може бути заборонено для розголошення або віднесено до розряду конфіденційної, якщо її оприлюднення може завдати шкоди підприємству; і

     b) отримувати своєчасно консультації щодо запропонованих рішень, які можуть суттєво вплинути на інтереси працівників, особливо щодо тих рішень, які можуть серйозно впливати на наявність робочих місць на підприємстві.

Стаття 22

Право брати участь у визначенні та поліпшенні
умов праці та виробничого середовища

     З метою забезпечення ефективного здійснення права працівників брати участь у визначенні та поліпшенні умов праці та виробничого середовища на підприємстві Сторони зобов’язуються вживати заходів або заохочувати заходи, які надають можливість працівникам або їхнім представникам згідно з національними законодавством і практикою сприяти:

     a) визначенню і поліпшенню умов праці, організації праці, а також виробничого середовища;

     b) охороні здоров’я та праці на підприємстві;

     c) організації соціальних і соціально-культурних послуг і заходів на підприємстві;

     d) нагляду за дотриманням нормативних положень, що регулюють ці питання.

Стаття 23

Право осіб похилого віку на соціальний захист

     З метою забезпечення ефективного здійснення права осіб похилого віку на соціальний захист Сторони зобов’язуються, самостійно або у співробітництві з громадськими чи приватними організаціями, вживати відповідних заходів або заохочувати відповідні заходи, зокрема, для:

     — надання особам похилого віку можливості якомога довше залишатися повноцінними членами суспільства, шляхом:

     a) забезпечення достатніх ресурсів, які дозволяли б їм жити на задовільному рівні і брати активну участь у суспільному, соціальному і культурному житті;

     b) забезпечення інформації про послуги і програми, які існують для осіб похилого віку, а також про можливості їхнього використання такими особами;

     — надання особам похилого віку можливості вільно обирати спосіб свого життя і незалежно жити у знайомому для них оточенні так довго, як вони забажають і зможуть, шляхом:

     a) забезпечення житла, пристосованого до їхніх потреб і стану здоров’я, або шляхом надання належної допомоги для реконструкції їхнього житла;

     b) забезпечення медичного обслуговування та послуг, яких вимагає їхній стан здоров’я;

     — забезпечення особам похилого віку, які проживають у будинках для престарілих, гарантій надання належної допомоги із повагою до їхнього особистого життя і гарантій участі у прийнятті рішень, що стосуються умов життя у їхньому будинку для престарілих.

Стаття 24

Право на захист у випадках звільнення

     З метою забезпечення ефективного здійснення права працівників на захист у випадках звільнення Сторони зобов’язуються визнати:

     a) право всіх працівників не бути звільненими без поважних причин для такого звільнення, пов’язаних з їхньою працездатністю чи поведінкою, або поточними потребами підприємства, установи чи служби;

     b) право працівників, звільнених без поважної причини, на належну компенсацію або іншу відповідну допомогу.

     З цією метою Сторони зобов’язуються забезпечити, щоб кожний працівник, який вважає себе звільненим без поважної причини, мав право на оскарження в неупередженому органі.

Стаття 25

Право працівників на захист їхніх прав
у разі банкрутства їхнього роботодавця

     З метою забезпечення ефективного здійснення права працівників на захист їхніх прав у разі банкрутства їхнього роботодавця Сторони зобов’язуються забезпечити, щоб права працівників, що випливають з трудових договорів або трудових відносин, гарантувалися тією чи іншою установою-гарантом або будь-яким іншим ефективним засобом захисту.

Стаття 26

Право на гідне ставлення на роботі

     З метою забезпечення ефективного здійснення права всіх працівників на захист їхньої гідності на роботі Сторони зобов’язуються, консультуючись з організаціями роботодавців і працівників:

     1. поглиблювати поінформованість, поширювати інформацію про сексуальні домагання на робочому місці або у зв’язку з виконанням роботи, сприяти запобіганню таким домаганням і вживати всіх відповідних заходів для захисту працівників від такої поведінки;

     2. поглиблювати поінформованість, поширювати інформацію про систематичні непорядні або явно негативні та образливі дії щодо окремих працівників на робочому місці або у зв’язку з виконанням роботи, сприяти запобіганню таким діям і вживати всіх відповідних заходів для захисту працівників від такої поведінки.

Стаття 27

Право працівників із сімейними обов’язками на
рівні можливості та рівне ставлення до них

     3 метою забезпечення здійснення права працюючих чоловіків та жінок із сімейними обов’язками на рівні можливості та рівне ставлення до них, а також між такими працівниками та іншими працівниками Сторони зобов’язуються:

     1. вживати належних заходів для того, щоб:

     a) працівники із сімейними обов’язками мали можливість влаштовуватися на роботу і працювати, а також повертатися до роботи після відсутності, зумовленої такими обов’язками, включаючи заходи у галузі професійного орієнтування та підготовки;

     b) враховувати їхні потреби у тому, що стосується умов прийняття на роботу та соціального забезпечення;

     c) створити або розширити мережу державних чи приватних служб, зокрема закладів по догляду за дитиною удень та інших форм догляду за дитиною;

     2. забезпечити обом батькам можливість отримувати в період після відпустки по вагітності та пологах відпустку по догляду за дитиною, тривалість та умови якої мають визначатися національним законодавством, колективними договорами або практикою;

     3. забезпечити, щоб сімейні обов’язки як такі не були поважною причиною для звільнення.

Стаття 28

Право представників працівників на захист на підприємстві
та умови, які мають створюватися для них

     З метою забезпечення ефективного здійснення права представників працівників на виконання ними своїх обов’язків Сторони зобов’язуються забезпечити, щоб на підприємстві:

     a) вони мали ефективний захист від дій, що завдають їм шкоди, включаючи звільнення на підставі їхнього статусу або діяльності в якості представників працівників на підприємстві;

     b) їм створювалися такі умови, які можуть бути необхідними для швидкого та ефективного виконання ними своїх обов’язків, з урахуванням системи виробничих відносин країни та потреб, розмірів і можливостей відповідного підприємства.

Стаття 29

Право на інформацію та консультації
під час колективного звільнення

     З метою забезпечення ефективного здійснення права працівників отримувати інформацію та консультації у випадках колективного звільнення Сторони зобов’язуються забезпечити, щоб роботодавці до такого колективного звільнення завчасно інформували і консультували представників працівників щодо шляхів і засобів запобігання колективному звільненню або обмеження кількості звільнюваних осіб і пом’якшення наслідків звільнення, наприклад шляхом вжиття соціальних заходів, спрямованих, зокрема, на надання відповідним працівникам допомоги у працевлаштуванні або перепідготовці.

Стаття 30

Право на захист від бідності та соціального відчуження

     З метою забезпечення ефективного здійснення права на захист від бідності та соціального відчуження Сторони зобов’язуються:

     a) у рамках загального та узгодженого підходу вживати заходів для надання особам, що живуть або можуть опинитися в ситуації соціального відчуження або бідності, а також членам їхніх сімей, ефективного доступу, зокрема, до роботи, житла, професійної підготовки, освіти, культури і соціальної та медичної допомоги;

     b) переглядати ці заходи з метою їхнього коригування у разі необхідності.

Стаття 31

Право на житло

     З метою забезпечення ефективного здійснення права на житло Сторони зобов’язуються вживати заходів, спрямованих на:

     1. сприяння доступові до житла належного рівня;

     2. запобігання бездомності та її скорочення з метою її поступової ліквідації;

     3. встановлення на житло цін, доступних для малозабезпечених осіб.

Частина III

Стаття A

Зобов’язання

     1. З урахуванням положень нижченаведеної статті B кожна Сторона зобов’язується:

     a) вважати частину I цієї Хартії декларацією цілей, до здійснення яких вона прагнутиме всіма відповідними засобами, як зазначено у вступному пункті частини I;

     b) вважати для себе обов’язковими принаймні шість із таких дев’яти статей частини II цієї Хартії: статей 1, 5, 6, 7, 12, 13, 16, 19 і 20;

     c) вважати обов’язковими для себе додаткову кількість статей або позначених цифрами пунктів частини II Хартії, які вона може визначити, за умови, що загальна кількість статей або позначених цифрами пунктів, які вона вважає обов’язковими для себе, становить не менше 16 статей або 63 позначених цифрами пунктів.

     2. Статті або пункти, визначені згідно з підпунктами b) і c) пункту 1 цієї статті, повідомляються Генеральному секретарю Ради Європи під час здачі на зберігання ратифікаційної грамоти або документа про прийняття чи затвердження.

     3. Будь-яка Сторона в подальшому у повідомленні на ім’я Генерального секретаря може заявити про те, що вона вважає обов’язковими для себе будь-які статті або позначені цифрами пункти частини II Хартії, які вона ще не прийняла згідно з умовами пункту 1 цієї статті. Такі взяті у подальшому зобов’язання вважаються невід’ємною частиною ратифікації, прийняття чи затвердження і набувають такої ж чинності з першого дня місяця, що настає після закінчення одномісячного періоду від дати отримання відповідного повідомлення.

     4. Кожна Сторона забезпечує функціонування системи інспекції праці, що відповідає національним умовам.

Стаття B

Відношення до Європейської соціальної хартії та
Додаткового протоколу 1988 року

     1. Жодна Договірна Сторона Європейської соціальної хартії ( 994_300 ) або Сторона Додаткового протоколу від 5 травня 1988 року ( 994_332 ) не може ратифікувати, прийняти або затвердити цю Хартію, якщо вона не вважає обов’язковими для себе принаймні ті положення, які відповідають положенням Європейської соціальної хартії та, у відповідних випадках, Додаткового протоколу, що були для неї обов’язковими.

     2. Прийняття зобов’язань за будь-яким положенням цієї Хартії від дати набуття чинності цими зобов’язаннями для відповідної Сторони припиняє застосування до цієї Сторони відповідного положення Європейської соціальної хартії ( 994_300 ) та, у відповідних випадках, Додаткового протоколу до неї 1988 року ( 994_332 ), якщо ця Сторона є учасницею першого з цих документів чи обох документів.

Частина IV

Стаття C

Нагляд за виконанням зобов’язань,
які містяться у цій Хартії

     Виконання правових зобов’язань, які містяться у цій Хартії, підлягає такому самому наглядові, як Європейська соціальна хартія ( 994_300 ).

Стаття D

Колективні скарги

     1. Положення Додаткового протоколу до Європейської соціальної хартії, який передбачає систему колективного оскарження ( 994_807 ), застосовуються до зобов’язань за цією Хартією щодо держав, які ратифікували зазначений Протокол.

     2. Будь-яка держава, яка не є учасницею Додаткового протоколу до Європейської соціальної хартії, який передбачає систему колективного оскарження ( 994_807 ), може під час здачі на зберігання своєї ратифікаційної грамоти або документа про прийняття чи затвердження цієї Хартії або у будь-який інший час після цього заявити у повідомленні на ім’я Генерального секретаря Ради Європи про те, що вона погоджується на здійснення нагляду за виконанням її зобов’язань, що випливають з цієї Хартії, відповідно до процедури, передбаченої у зазначеному Протоколі.

Частина V

Стаття E

Заборона дискримінації

     Здійснення прав, передбачених цією Хартією, забезпечується без будь-якої дискримінації за ознакою раси, кольору шкіри, статі, мови, релігії, політичних або інших переконань, національного або соціального походження, стану здоров’я, належності до національної меншини, народження або інших обставин.

Стаття F

Відступи від зобов’язань під час війни
або надзвичайного стану в державі

     1. Під час війни або іншого надзвичайного стану в державі, який загрожує життю нації, будь-яка Сторона може вжити заходів, які відступають від її зобов’язань за цією Хартією, виключно в тих межах, які зумовлені гостротою становища, якщо такі заходи не суперечать її іншим зобов’язанням за міжнародним правом.

     2. Будь-яка Сторона, яка скористається цим правом відступу від своїх зобов’язань, у розумні строки повною мірою інформує Генерального секретаря Ради Європи про вжиті нею заходи і про причини їхнього вжиття. Вона також інформує Генерального секретаря про те, коли такі заходи були припинені і з якого часу положення Хартії, які вона прийняла, знову повністю виконуються.

Стаття G

Обмеження

     1. Ефективне втілення в життя прав і принципів, зазначених у частині I, та їхнє ефективне здійснення відповідно до частини II не підлягають жодним обмеженням, за винятком тих, які передбачені цими частинами і тих, які встановлені законом і необхідні в демократичному суспільстві для захисту прав і свобод інших людей або для захисту державних інтересів, національної безпеки, здоров’я людей чи моралі.

     2. Обмеження, які дозволяються згідно з цією Хартією щодо зазначених у ній прав і зобов’язань, застосовуються тільки з метою, з якою вони передбачені.

Стаття H

Хартія і внутрішньодержавне право чи міжнародні угоди
Положення цієї Хартії не зашкоджують положенням внутрішньодержавного права чи будь-яких двосторонніх або багатосторонніх договорів, конвенцій чи угод, які вже набули або можуть набути чинності і за якими захищеним особам може надаватися більш сприятливий режим.

Стаття I

Виконання взятих зобов’язань

     1. Без шкоди для методів виконання зобов’язань, передбачених у цих статтях, відповідні положення статей 1-31 частини II цієї Хартії виконуються за допомогою:

     a) законів або правил;

     b) угод між роботодавцями чи організаціями роботодавців та організаціями працівників;

     c) поєднання цих двох методів;

     d) інших відповідних засобів.

     2. Вважається, що зобов’язання, які випливають з положень пунктів 1, 2, 3, 4, 5 і 7 статті 2, пунктів 4, 6, і 7 статті 7, пунктів 1, 2, 3 і 5 статті 10 та статей 21 і 22 частини II цієї Хартії, виконуються, якщо ці положення застосовуються згідно з пунктом 1 цієї статті до переважної більшості відповідних працівників.

Стаття J

Зміни та доповнення

     1. Будь-які зміни або доповнення до частин I та II цієї Хартії, спрямовані на розширення кола прав, гарантованих цією Хартією, а також будь-які зміни або доповнення до частин III-VI, запропоновані тією чи іншою Стороною або Урядовим комітетом, подаються Генеральному секретарю Ради Європи і надсилаються Генеральним секретарем Сторонам цієї Хартії.

     2. Будь-які зміни або доповнення, запропоновані відповідно до положень попереднього пункту, розглядаються Урядовим комітетом, який подає ухвалений текст Комітету Міністрів на затвердження після консультацій з Парламентською Асамблеєю. Після затвердження Комітетом Міністрів, текст зміни або доповнення надсилається Сторонам для прийняття.

     3. Будь-які зміни або доповнення до частини I і частини II цієї Хартії набувають чинності для тих Сторін, які їх прийняли, у перший день місяця, що настає після закінчення одномісячного періоду від дати, на яку три Сторони поінформували Генерального секретаря про їхнє прийняття.

     Для будь-якої Сторони, яка приймає зміни або доповнення після набуття ними, зміна або доповнення набувають чинності у перший день місяця, що настає після закінчення одномісячного періоду від дати, на яку ця Сторона поінформувала Генерального секретаря про їхнє прийняття.

     4. Будь-які зміни або доповнення до частин III-VI цієї Хартії набувають чинності у перший день місяця, що настає після закінчення одномісячного періоду від дати, на яку всі Сторони поінформували Генерального секретаря про їхнє прийняття.

Частина VI

Стаття K

Підписання, ратифікація та набуття чинності

     1. Ця Хартія відкрита для підписання державами — членами Ради Європи. Вона підлягає ратифікації, прийняттю або затвердженню. Ратифікаційні грамоти або документи про прийняття чи затвердження здаються на зберігання Генеральному секретареві Ради Європи.

     2. Хартія набуває чинності у перший день місяця, що настає після закінчення одномісячного періоду від дати, на яку три держави — члени Ради Європи висловили свою згоду на обов’язковість для них цієї Хартії відповідно до попереднього пункту.

     3. Для будь-якої держави-члена, яка висловить свою згоду на обов’язковість для неї цієї Хартії після набуття нею чинності, Хартія набуває чинності у перший день місяця, що настає після закінчення одномісячного періоду від дати здачі на зберігання ратифікаційної грамоти або документа про прийняття чи затвердження.

Стаття L

Територіальне застосування

     1. Дія цієї Хартії поширюється на територію метрополії кожної Сторони. Кожна Сторона, яка підписала цю Хартію, під час підписання або здачі на зберігання своєї ратифікаційної грамоти або документа про прийняття чи затвердження, може визначити у заяві на ім’я Генерального секретаря Ради Європи територію, яка для цілей цієї статті вважається територією її метрополії.

     2. Будь-яка Сторона, яка підписала цю Хартію, під час підписання або здачі на зберігання своєї ратифікаційної грамоти або документа про прийняття чи затвердження або в будь-який інший час після цього може заявити у повідомленні на ім’я Генерального секретаря Ради Європи про поширення дії Хартії цілком або частково на визначену в цій заяві територію (території), яка не входить до складу метрополії і за міжнародні відносини якої вона відповідає або за яку вона несе міжнародну відповідальність. У такій заяві Сторона зазначає статті або пункти частини II Хартії, які вона визнає обов’язковими стосовно територій, зазначених у заяві.

     3. Дія Хартії поширюється на територію (території), зазначену у вищезгаданій заяві, починаючи з першого дня місяця, що настає після закінчення одномісячного періоду від дати отримання повідомлення про таку заяву Генеральним секретарем.

     4. Будь-яка Сторона у подальшому може заявити у повідомленні на ім’я Генерального секретаря Ради Європи про те, що стосовно однієї чи більше з тих територій, на які дію Хартії було поширено згідно з пунктом 2 цієї статті, вона визнає обов’язковими будь-які статті або позначені цифрами пункти, які вона ще не прийняла стосовно цієї території (територій). Такі взяті у подальшому зобов’язання вважаються складовою частиною первісної заяви щодо відповідної території і набувають такої ж чинності з першого дня місяця, що настає після закінчення одномісячного періоду від дати отримання такого повідомлення Генеральним секретарем.

Стаття M

Денонсація

     1. Будь-яка Сторона може денонсувати цю Хартію тільки після закінчення п’ятирічного періоду від дати, на яку Хартія набула для неї чинності, або після закінчення будь-якого наступного дворічного періоду і у будь-якому разі через шість місяців після дати повідомлення Генерального секретаря Ради Європи у письмовій формі про свій намір денонсувати Хартію. Генеральний секретар надсилає відповідну інформацію іншим Сторонам.

     2. Будь-яка Сторона може відповідно до положень попереднього пункту денонсувати будь-яку прийняту нею статтю або будь-який прийнятий нею пункт частини II Хартії, якщо кількість статей або пунктів, які ця Сторона визнала обов’язковими для себе, становить не менше 16 статей та 63 пунктів, і якщо ці статті або пункти включають статті, визначені Стороною з числа тих, спеціальне посилання на які міститься у підпункті b) пункту 1 статті A.

     3. Будь-яка Сторона на умовах, зазначених у пункті 1 цієї статті, може денонсувати цю Хартію або будь-яку статтю чи будь-який пункт частини II Хартії стосовно будь-якої території, на яку дія Хартії поширюється відповідно до заяви, зробленої згідно з пунктом 2 статті L.

Стаття N

Додаток

Додаток до цієї Хартії становить її невід’ємну частину.

Стаття O

Повідомлення

     Генеральний секретар Ради Європи повідомляє держави — члени Ради та Генерального директора Міжнародного бюро праці про:

     a) будь-яке підписання;

     b) здачу на зберігання будь-якої ратифікаційної грамоти або документа про прийняття чи затвердження;

     c) будь-яку дату набуття чинності цією Хартією згідно зі статтею K;

     d) будь-яку заяву, зроблену на виконання пунктів 2 і 3 статті A, пунктів 1 і 2 статті D, пункту 2 статті F, пунктів 1, 2, 3 і 4 статті L;

     e) будь-які зміни або доповнення, зроблені відповідно до статті J;

     f) будь-яку денонсацію відповідно до статті M;

     g) будь-який інший акт або повідомлення, які стосуються цієї Хартії.

     На посвідчення чого нижчепідписані, належним чином на те уповноважені представники підписали цю переглянуту Хартію.

     Вчинено у Страсбурзі третього дня травня місяця 1996 року англійською і французькою мовами, причому обидва тексти є однаково автентичними, в одному примірнику, який зберігатиметься в архіві Ради Європи. Генеральний секретар Ради Європи надсилає завірені копії цієї переглянутої Хартії кожній державі — члену Ради Європи та Генеральному директору Міжнародного бюро праці.

ДОДАТОК
ДО ЄВРОПЕЙСЬКОЇ СОЦІАЛЬНОЇ
ХАРТІЇ
( Переглянутої )

Сфера застосування
переглянутої Європейської соціальної хартії
щодо захищених осіб

     1. Без шкоди для пункту 4 статті 12 і пункту 4 статті 13 особи, на яких поширюється дія статей 1-17 і 20-31, включають тільки тих іноземців, які є громадянами інших Сторін та на законних підставах проживають або працюють на території держави відповідної Сторони, при тому розумінні, що ці статті мають тлумачитися в контексті положень статей 18 і 19.

     Таке тлумачення не зашкоджує поширенню будь-якою Стороною аналогічних прав на інших осіб.

     2. Кожна Сторона надасть біженцям, як вони визначені у Конвенції про статус біженців ( 995_011 ), підписаній у Женеві 28 липня 1951 року, та у Протоколі від 31 січня 1967 року ( 995_363 ), які на законних підставах перебувають на території її держави, якомога сприятливіший режим і у будь-якому разі не менш сприятливий, ніж режим, передбачений зобов’язаннями Сторони за зазначеною Конвенцією і будь-якими іншими існуючими міжнародними документами, які можуть застосовуватися до таких біженців.

     3. Кожна Сторона надасть особам без громадянства, як вони визначені у Конвенції про статус осіб без громадянства ( 995_232 ), укладеній у Нью-Йорку 28 вересня 1954 року, які на законних підставах перебувають на території її держави, якомога сприятливіший режим і у будь-якому разі не менш сприятливий, ніж режим, передбачений зобов’язаннями Сторони за зазначеним документом і будь-якими іншими існуючими міжнародними документами, які можуть застосовуватися до таких осіб без громадянства.

Частина I, пункт 18,
і Частина II, стаття 18, пункт 1

     Встановлюється, що положення цих пунктів не стосуються питання в’їзду на території держав Сторін і не зашкоджують положенням Європейської конвенції про поселення, підписаної у Парижі 13 грудня 1955 року ( 994_317 ).

Частина II
Стаття 1, пункт 2

     Цей пункт не тлумачиться як такий, що забороняє або дозволяє будь-які положення чи будь-яку практику стосовно гарантій збереження прав профспілок.

Стаття 2, пункт 6

     Сторони можуть передбачити, що цей пункт не застосовується:

     a) до працівників, які мають трудовий договір або трудові відносини на загальний період, що не перевищує одного місяця, і/або з робочим тижнем, що не перевищує восьми годин;

     b) коли трудовий договір або трудові відносини мають нерегулярний і/або специфічний характер за умови, що у таких випадках його незастосування зумовлюється об’єктивними міркуваннями.

Стаття 3, пункт 4

     Встановлюється, що для цілей цього пункту функції, порядок організації та умови функціонування таких служб визначаються національними законами або правилами, колективними договорами або іншими засобами, що відповідають національним умовам.

Стаття 4, пункт 4

     Встановлюється, що цей пункт не забороняє негайного звільнення у разі скоєння будь-якого серйозного порушення.

Стаття 4, пункт 5

     Встановлюється, що Сторона може взяти на себе зобов’язання за цим пунктом, якщо відрахування із заробітної плати переважної більшості працівників забороняються законом або колективними договорами чи арбітражними рішеннями, за винятком осіб, на яких такі положення не поширюються.

Стаття 6, пункт 4

     Встановлюється, що кожна Сторона, у тому, що її стосується, може регулювати законодавчим шляхом здійснення права на страйк за умови, що будь-яке інше можливе обмеження нею цього права може бути виправдане положеннями статті G.

Стаття 7, пункт 2

     Цей пункт не перешкоджає Сторонам передбачати у їхньому законодавстві, що підлітки, які не досягли встановленого мінімального віку, можуть виконувати роботи, які конче необхідні для їхньої професійної підготовки, коли такі роботи виконуються відповідно до умов, визначених компетентним органом, і вживаються заходи для захисту здоров’я таких підлітків і забезпечення їхньої безпеки.

Стаття 7, пункт 8

     Встановлюється, що Сторона може взяти на себе зобов’язання за цим пунктом, якщо вона на виконання суті цього зобов’язання у своєму законодавстві забороняє застосування праці переважної більшості осіб молодше 18 років на роботах у нічний час.

Стаття 8, пункт 2

     Цей пункт не тлумачиться як такий, що передбачає категоричну заборону. Винятки можуть бути зроблені, наприклад, у таких випадках:

     a) коли працююча жінка винна у неналежній поведінці, яка виправдовує розірвання трудових відносин;

     b) коли відповідне підприємство припиняє свою діяльність;

     c) коли строк, встановлений трудовим договором, закінчився.

Стаття 12, пункт 4

     У вступній частині цього пункту вислів «і відповідно до умов, визначених у таких угодах» означає, серед іншого, що стосовно допомоги, яка надається незалежно від будь-яких страхових внесків, Сторона може вимагати в якості умови надання такої допомоги громадянам інших Сторін закінчення встановленого періоду проживання.

Стаття 13, пункт 4

     Уряди, які не є Сторонами Європейської конвенції про соціальну та медичну допомогу ( 994_649 ), можуть ратифікувати Хартію стосовно цього пункту за умови, що вони надають громадянам інших Сторін режим, який відповідає положенням цієї Конвенції.

Стаття 16

     Встановлюється, що захист, який надається цією статтею, охоплює неповні сім’ї.

Стаття 17

     Встановлюється, що ця стаття охоплює всіх осіб молодше 18 років, якщо законодавство, що стосується повноліття дитини, не передбачає меншого віку повноліття, без шкоди для інших конкретних положень Хартії, зокрема статті 7.

     Це не передбачає зобов’язання надавати обов’язкову освіту до самого вищезазначеного віку.

Стаття 19, пункт 6

     Для цілей застосування цього пункту термін «сім’я іноземного робітника» розуміється як такий, що означає принаймні дружину робітника та неодружених дітей, до тих пір, доки останні вважаються державою, що приймає, неповнолітніми і перебувають на утриманні трудящого-мігранта.

Стаття 20

     1. Встановлюється, що питання соціального забезпечення, а також інші положення, що стосуються допомоги по безробіттю, допомоги по старості та допомоги у разі втрати годувальника, можуть бути виключені зі сфери застосування цієї статті.

     2. Положення, які стосуються захисту жінок, зокрема щодо вагітності, пологів та післяпологового періоду, не вважаються дискримінацією, про яку згадується у цій статті.

     3. Ця стаття не перешкоджає вжиттю конкретних заходів, спрямованих на ліквідацію нерівності de facto.

     4. Професійна діяльність, яка за її характером або умовами виконання може бути доручена тільки особам певної статі, може бути виключена зі сфери застосування цієї статті або деяких її положень. Це положення не повинно тлумачитися як таке, що вимагає від Сторін включення до законів або правил переліку робіт, які за їхнім характером або умовами виконання можуть бути доручені тільки особам певної статі.

Статті 21 і 22

     1. Для цілей застосування цих статей термін «представники працівників» означає осіб, які визнаються такими за національними законодавством або практикою.

     2. Вислів «національне законодавство і практика» у відповідних випадках охоплює, крім законів і правил, колективні договори, інші угоди між роботодавцями та представниками працівників, звичаї, а також відповідне прецедентне право.

     3. Для цілей застосування цих статей термін «підприємство» розуміється як такий, що означає сукупність матеріальних і нематеріальних елементів, які можуть бути чи не бути юридичною особою, утворені для виробництва товарів або надання послуг з метою отримання фінансового зиску і мають право визначати свою власну ринкову політику.

     4. Встановлюється, що релігійні громади та їхні установи можуть бути виключені зі сфери застосування цих статей, навіть якщо ці установи є «підприємствами» за змістом пункту 3. Заклади, що здійснюють діяльність, яка надихається певними ідеалами або ґрунтується на певних моральних принципах, ідеалах і концепціях, захищених національним законодавством, можуть бути виключені зі сфери застосування цих статей у такому обсязі, який є необхідним для збереження профілю підприємства.

     5. Встановлюється, що коли в тій чи іншій державі права, викладені у цих статтях, здійснюються у різних закладах підприємства, відповідна Сторона повинна вважатися такою, що виконує зобов’язання, які випливають з цих статей.

     6. Сторони можуть виключити зі сфери застосування цих статей підприємства, на яких кількість працівників менша за кількість, визначену національними законодавством або практикою.

Стаття 22

     1. Ця стаття не зашкоджує ні повноваженням і зобов’язанням держав щодо прийняття правил з техніки безпеки та гігієни праці на робочих місцях, ні повноваженням та функціям органів контролю за їхнім дотриманням.

     2. Термін «соціальні та соціально-культурні послуги і заходи» розуміється як такий, що означає соціальні та/або культурні заходи, що забезпечуються для працівників деякими підприємствами, такі як допомога по соціальному забезпеченню, спортивні майданчики, кімнати для матерів, що годують грудних дітей, бібліотеки, табори відпочинку для дітей тощо.

Стаття 23, пункт 1

     Для цілей застосування цього пункту вислів «якомога довше» стосується фізичних, психологічних та інтелектуальних можливостей осіб похилого віку.

Стаття 24

     1. Встановлюється, що для цілей цієї статті терміни «звільнення» та «звільнений» означають розірвання трудових відносин з ініціативи роботодавця.

     2. Встановлюється, що ця стаття охоплює всіх працівників, але Сторона може частково або повністю виключити зі сфери захисту такі категорії працівників:

     a) працівників, найнятих за трудовим договором на визначений період часу або на час виконання конкретної роботи;

     b) працівників, які проходять випробувальний термін або не мають необхідної вислуги років, за умови, що тривалість цих періодів є розумною і визначається наперед;

     c) працівників, які приймаються на роботу тимчасово на короткий період часу.

     3. Для цілей цієї статті поважними причинами для звільнення не вважаються, зокрема:

     a) членство у профспілках або участь у профспілковій діяльності у неробочий час або, за згодою роботодавця, у робочий час;

     b) намагання отримати повноваження представника працівників, здійснення таких повноважень у теперішній час або у минулому;

     c) подання скарги або участь у процесі, порушеному проти роботодавця у зв’язку зі звинуваченням останнього у порушенні законів чи правил, або звернення до компетентних адміністративних органів;

     d) раса, колір шкіри, стать, сімейний стан, сімейні обов’язки, вагітність, релігія, політичні переконання, національна належність або соціальне походження;

     e) відпустка по вагітності та пологах або по догляду за дитиною;

     f) тимчасова відсутність на роботі у зв’язку з захворюванням або травмою.

     4. Встановлюється, що компенсація або інша відповідна допомога у випадку звільнення без поважних причин визначається національними законами або правилами, колективними договорами або іншими засобами, що відповідають національним умовам.

Стаття 25

     1. Встановлюється, що компетентний національний орган, як виняток і після консультацій з організаціями роботодавців і працівників, може виключити деякі категорії працівників зі сфери захисту, що надається цією статтею, з огляду на особливий характер їхніх трудових відносин.

     2. Встановлюється, що термін «банкрутство» повинен бути визначений національними законодавством і практикою.

     3. Вимоги працівників, що охоплюються цією статтею, включають, принаймні:

     a) вимогу працівниками заробітної плати за встановлений період, який повинен бути не менше трьох місяців за пільговою системою і восьми тижнів за системою гарантій, до банкрутства або звільнення;

     b) вимогу працівниками оплати відпустки, нарахованої за роботу, що була виконана упродовж року, в якому відбулося банкрутство або звільнення;

     c) вимогу працівниками грошових виплат у зв’язку з іншими видами оплачуваної відсутності на роботі упродовж встановленого періоду, який повинен бути не менше трьох місяців за пільговою системою і восьми тижнів за системою гарантій, до банкрутства або звільнення.

     4. Національні закони або правила можуть обмежувати захист вимог працівників встановленими грошовими виплатами, розмір яких повинен відповідати соціально прийнятному рівню.

Стаття 26

     Встановлюється, що ця стаття не вимагає від Сторін прийняття законодавства.

     Встановлюється, що пункт 2 не охоплює сексуальні домагання.

Стаття 27

     Встановлюється, що ця стаття застосовується до працюючих чоловіків та жінок, які мають сімейні обов’язки стосовно дітей, що перебувають на їхньому утриманні, а також стосовно інших близьких родичів, які явно потребують їхнього догляду або підтримки, коли такі обов’язки обмежують їхні можливості підготовки до економічної діяльності, започаткування такої діяльності, участі у ній або її розширення. Вислови «діти, які перебувають на їхньому утриманні» та «інші близькі родичі, які явно потребують їхнього догляду або підтримки» означають осіб, визнаних такими згідно з національним законодавством відповідної Сторони.

Статті 28 і 29

     Для цілей застосування цих статей термін «представники працівників» означає осіб, визнаних такими згідно з національним законодавством або практикою.

Частина III

     Встановлюється, що Хартія містить правові зобов’язання міжнародного характеру, виконання яких підлягає виключно наглядові, який передбачається у частині IV Хартії.

Стаття A, пункт 1

     Встановлюється, що позначені цифрами пункти можуть включати статті, які містять тільки один пункт.

Стаття B, пункт 2

     Для цілей пункту 2 статті В положення переглянутої Хартії відповідають положенням Хартії ( 994_300 ), які містяться у статтях або пунктах, позначених такою самою цифрою, за винятком:

     a) пункту 2 статті 3 переглянутої Хартії, який відповідає пунктам 1 і 3 статті 3 Хартії ( 994_300 );

     b) пункту 3 статті 3 переглянутої Хартії, який відповідає пунктам 2 і 3 статті 3 Хартії ( 994_300 );

     c) пункту 5 статті 10 переглянутої Хартії, який відповідає пункту 4 статті 10 Хартії ( 994_300 );

     d) пункту 1 статті 17 переглянутої Хартії, який відповідає статті 17 Хартії ( 994_300 ).

Частина V

Стаття E

     Диференційоване ставлення, що ґрунтується на об’єктивних і розумних підставах, не вважається дискримінаційним.

Стаття F

     Встановлюється, що вислів «під час війни або іншого надзвичайного стану в державі» розуміється також як такий, що охоплює загрозу війни.

Стаття I

     Встановлюється, що працівники, виключені відповідно до додатка до статей 21 і 22, не враховуються при визначенні кількості відповідних працівників.

Стаття J

     Термін «зміна або доповнення» охоплює також включення до цієї Хартії нових статей.

Европейская социальная хартия
(пересмотренная)
(ETS N 163)

(Страсбург, 3 мая 1996 года)

(неофициальный перевод)

Преамбула

     Правительства — участники Совета Европы, подписавшие нижеследующий текст,

     учитывая, что целью Совета Европы является достижение большего единства между его участниками во имя обеспечения и реализации идеалов и принципов, составляющих их общее наследство и облегчающих экономический и социальный прогресс и в особенности укрепление и дальнейшую реализацию прав человека и основных свобод,

     учитывая, что в Европейской конвенции по защите прав человека и основных свобод, подписанной в Риме 4 ноября 1950 г., и в Протоколах ( 995_004 ) к ней государства-члены Совета Европы согласились обеспечить своему населению права и свободы, закрепленные в указанных документах,

     учитывая, что в Европейской социальной хартии, открытой для подписания соглашением от 18 октября 1961 г. ( 994_300 ) в Турине, и в Протоколах ( 994_332, 994_333, 994_807 ) к ней государства-члены Совета Европы согласились обеспечить своему населению социальные права, закрепленные в указанных документах, ради улучшения уровня жизни и социального благополучия,

     напоминая, что Конференция министров по правам человека, состоявшаяся в Риме 5 ноября 1990 г., подчеркнула необходимость, с одной стороны, сохранить неделимый характер прав человека, гражданских, политических, экономических, социальных и культурных, а с другой стороны, дать новый импульс Европейской социальной хартии,

     преисполненная решимостью, как это было решено на Конференции министров в Турине 21 и 22 октября 1991 г., обновить основное содержание Европейской социальной хартии с тем, чтобы учесть существенные социальные изменения, происшедшие с момента принятия Хартии и приспособить ее к происшедшим изменениям,

     признавая преимущества закрепления в новой редакции Европейской социальной хартии тех прав, которые были провозглашены в первоначальном тексте Хартии ( 994_300 ), в поправках к ней и Дополнительном протоколе 1988 г. ( 994_332 ), а также новых прав,

     договорились о нижеследующем:

Часть I

     Стороны признают целью своей политики, проводимой путем использования как национальных, так и международных по своему характеру средств достижение условий, при которых были бы эффективно реализованы нижеследующие права и принципы:

     1. Каждый должен иметь возможность зарабатывать себе на жизнь путем свободного выбора профессии и занятий.

     2. Все работники имеют право на справедливые условия труда.

     3. Все работники имеют право на здоровые и безопасные условия труда.

     4. Все работники имеют право на справедливое вознаграждение, достаточное для поддержания достойного уровня жизни самих работников и их семей.

     5. Все работники и предприниматели имеют право на свободу объединения в национальные и международные организации для защиты экономических и социальных интересов.

     6. Все работники и предприниматели имеют право на ведение коллективных переговоров.

     7. Дети и молодежь имеют право на специальную защиту от физических и моральных рисков, которым они подвергаются.

     8. Работающие женщины — матери имеют право на особую защиту.

     9. Каждый имеет право на пользование соответствующими возможностями в области профессиональной ориентации с целью выбора занятий, соответствующих личным способностям и интересам работников.

     10. Каждый имеет право на соответствующие возможности в области профессионального обучения.

     11. Каждый имеет право на пользование благами, позволяющее обеспечивать хорошее состояние здоровья.

     12. Все работники и члены их семей имеют право на социальное обеспечение.

     13. Каждый, не имеющий необходимых материальных средств, имеет право на социальную и медицинскую помощь.

     14. Каждый имеет право пользоваться услугами социальных служб.

     15. Нетрудоспособные лица имеют право на независимость, социальную интеграцию и участие в жизни общества.

     16. Семья как основополагающая ячейка общества имеет право на соответствующую социальную, юридическую и экономическую защиту, призванную обеспечить ее полное развитие.

     17. Дети и молодежь имеют право на соответствующую социальную, юридическую и экономическую защиту.

     18. Граждане любого государства-участника Хартии имеют право на любую приносящую доход работу на территории другого государства-участника Хартии на началах равенства с гражданами последнего, если только ограничения не вызваны существенными экономическими и социальными причинами.

     19. Работники-мигранты — граждане государства-участника Хартии и члены его семьи имеют право на защиту и помощь на территории любого другого государства-участника Хартии.

     20. Все работники имеют право на равные возможности и на равное обращение в сфере занятости без дискриминации по признаку пола.

     21. Работники имеют право на информацию и на консультации в рамках предприятий.

     22. Работники имеют право участвовать в определении и в улучшении условий труда и производственной среды на предприятии.

     23. Каждое пожилое лицо имеет право на социальную защиту.

     24. Все работники имеют право на защиту в случае прекращения занятости.

     25. Все работники имеют право на защиту их претензий в случае банкротства предпринимателя.

     26. Все работники имеют право на защиту своего достоинства в период трудовой деятельности.

     27. Все лица с семейными обязанностями, поступающие или желающие поступить на работу, имеют право сделать это, не подвергаясь дискриминации и по возможности не вступая в конфликт со своими семейными обязанностями.

     28. Представители работников на предприятиях имеют право на защиту от действий, наносящих им вред, и им должны быть предоставлены соответствующие возможности для осуществления их функций.

     29. Все работники имеют право на информацию и консультации в ходе осуществления коллективных увольнений.

     30. Каждый имеет право на защиту от бедности и социального остракизма.

     31. Каждый имеет право на жилье.

Часть II

     Стороны обязуются, как это предусмотрено в части третьей Хартии, выполнять обязательства, установленные в нижеследующих статьях и параграфах.

Статья 1

Право на труд

     Для обеспечения эффективной реализации права на труд стороны обязуются:

     1. Принять как одну из главных целей достижение и поддержание по возможности высокого и стабильного уровня занятости, имея в виду достижение полной занятости;

     2. Эффективно защищать право работника зарабатывать себе на жизнь, свободно избирая вид занятия;

     3. Организовать и обеспечивать функционирование бесплатных служб занятости для всех работников;

     4. Установить и поддерживать системы профессиональной ориентации, профессионального обучения и профессиональной реабилитации.

Статья 2

Право на справедливые условия труда

     Для обеспечения эффективной реализации права на справедливые условия труда Стороны обязуются:

     1. Обеспечить разумную дневную и недельную продолжительность рабочего времени с последовательным сокращением продолжительности рабочей недели в той мере, в какой это позволит рост производительности и другие необходимые факторы;

     2. Обеспечить оплачиваемые праздничные дни;

     3. Обеспечить минимальный 4-недельный ежегодный оплачиваемый отпуск;

     4. Ликвидировать риск, присущий выполнению опасных и вредных работ, где это невозможно, ликвидировать или в достаточной мере смягчить этот риск, предусмотрев либо сокращение продолжительности рабочего времени, либо дополнительные оплачиваемые отпуска для работников, занятых на таких работах;

     5. Обеспечить еженедельный период отпуска, который, насколько это возможно, должен совпадать с днем, признанным традициями или обычаями в данной стране или районе как день отдыха;

     6. Обеспечить, чтобы работников информировали в письменной форме как можно быстрее и во всяком случае не позднее двух месяцев после начала работы о существенных аспектах трудового договора или трудовых отношений;

     7. Обеспечить, чтобы работники, занятые ночью, получали льготы, учитывающие особый характер работы в ночное время.

Статья 3

Право на безопасные и здоровые условия труда

     Для осуществления эффективной реализации права на безопасные и здоровые условия труда Стороны обязуются после проведения консультаций с организациями работников и предпринимателей:

     1. Сформулировать, осуществлять и периодически пересматривать внутренне согласованную национальную политику по вопросам безопасности и гигиены труда и производственной среды. Первейшей целью этой политики должно быть улучшение техники безопасности и производственной санитарии и предотвращение несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, особенно путем минимизации рисков, присущих производственной среде;

     2. Издать правила по технике безопасности и производственной санитарии;

     3. Обеспечить соблюдение этих правил путем введения мер контроля;

     4. Предусмотреть последовательное развитие охватывающих всех работников служб по промышленной гигиене с консультативными и предупредительными функциями.

Статья 4

Право на справедливое вознаграждение

     Для осуществления эффективной реализации права на справедливое вознаграждение Стороны обязуются:

     1. Признать право работников на такое вознаграждение, которое обеспечит им и их семьям достойный жизненный уровень;

     2. Признать право работников на повышенное вознаграждение за сверхурочную работу за исключением определенных случаев;

     3. Признать право работников мужчин и женщин на равную оплату за труд равной ценности;

     4. Признать право всех работников на разумный период предупреждения об увольнении с работы;

     5. Разрешить вычеты из заработной платы только на условиях и в пределах, предусмотренных национальными законами и подзаконными актами или зафиксированных коллективными договорами и решениями арбитражных органов. Реализация этих прав осуществляется путем свободно заключаемых коллективных договоров, законодательной системой установления заработной платы или иными средствами, соответствующими национальным условиям.

Статья 5

Право на организацию

     С целью обеспечения и поощрения свободы работников и предпринимателей создавать местные, национальные и международные организации для защиты их экономических и социальных интересов и присоединяться к этим организациям Стороны обязуются не допускать, чтобы национальные законы ограничивали эту свободу. Степень применения гарантий, установленных в данной статье, определяется национальными законами и регламентами. Принцип и степень применения этих гарантий к вооруженным силам также определяется национальными законами и регламентами.

Статья 6

Право на коллективные переговоры

     Для обеспечения эффективной реализации права на коллективные переговоры Стороны обязуются:

     1. Поощрять консультации работников и предпринимателей;

     2. Поощрять там, где это необходимо и возможно, создание механизма коллективных переговоров между предпринимателями или предпринимательскими организациями и организациями работников с целью регулирования условий труда посредством коллективных договоров;

     3. Поощрять формирование и применение подходящего механизма примирения и добровольного арбитража для разрешения трудовых споров;

     и признавать:

     4. Право работников и предпринимателей на коллективные действия в случае конфликтов интересов, включая право на забастовку, за исключением обязательств, которые могут возникнуть из заключенных ранее коллективных договоров.

Статья 7

Право детей и молодежи на защиту

     Для обеспечения эффективной реализации права детей и молодежи на защиту Стороны обязуются:

     1. Предусмотреть, что минимальный возраст приема на работу должен быть 15 лет за исключением детей, занятых на обозначенных законом легких работах, не могущих нанести ущерб их здоровью, нравственности или образованию;

     2. Предусмотреть, что минимальный возраст приема на опасные и вредные работы должен быть 18 лет;

     3. Предусмотреть, что лица, которые еще не завершили обязательного образования, не могут быть приняты на работу, препятствующую их обучению;

     4. Предусмотреть, что рабочее время лиц до 18 лет должно быть ограничено в соответствии с нуждами их развития и особенно профессионального обучения;

     5. Признать право молодых работников и учеников на справедливую заработную плату и дополнительные выплаты;

     6. Предусмотреть, чтобы время профессионального обучения, проводимого с согласия предпринимателя в период работы, рассматривалось бы как рабочее время;

     7. Предусмотреть, чтобы работники в возрасте до 18 лет имели бы право на 4-недельный минимальный оплаченный отпуск;

     8. Предусмотреть, чтобы лица до 18 лет не допускались к работе в ночное время за исключением некоторых видов работ в соответствии с национальными законами и регламентами;

     9. Предусмотреть, чтобы лица до 18 лет, занятые на работах, указанных в национальных законах, подвергались бы регулярным медицинским осмотрам;

     10. Обеспечить специальную защиту детей и молодежи от физических и моральных опасностей, особенно от тех опасностей, которые прямо или косвенно проистекают из их трудовой деятельности.

Статья 8

Права работающих женщин на охрану материнства

     Для обеспечения эффективной реализации права работающих женщин на охрану материнства Стороны обязуются:

     1. Предусмотреть для работающих женщин отпуск по беременности и родам с оплатой за счет средств социального обеспечения или из государственных фондов общей продолжительностью, по крайней мере, 14 недель;

     2. Считать незаконным для предпринимателя предупреждение работающей женщины об увольнении в период с момента, с которого предприниматель узнал о беременности, до конца отпуска в связи с материнством;

     3. Предусмотреть, что женщинам, имеющим детей грудного возраста, должны предоставляться достаточные по продолжительности перерывы для кормления ребенка;

     4. Регулировать работу в ночное время беременных женщин, женщин, в течение определенного периода после родов и кормящих матерей;

     5. Запретить применение труда беременных женщин, кормящих матерей на подземных работах и на всех иных опасных, вредных или тяжелых работах и принять необходимые меры для защиты их трудовых прав.

Статья 9

Право на профессиональную ориентацию

     Для обеспечения эффективной реализации права на профессиональную ориентацию Стороны обязуются создать или поддерживать по мере необходимости службу, которая поможет всем лицам, включая инвалидов, решить проблемы профессионального выбора и профессиональной карьеры с должным учетом личных качеств работника и его профессиональных возможностей; эта помощь должна оказываться бесплатно как молодежи, включая школьников, так и взрослым.

Статья 10

Право на профессиональное обучение

     Для обеспечения эффективной реализации права на профессиональное обучение Стороны обязуются:

     1. Создать или поддерживать по мере необходимости систему технического и профессионального образования для всех лиц, включая инвалидов, и предоставлять им возможности доступа к высшему техническому и университетскому образованию на основе исключительно их индивидуальных способностей. При этом должны проводиться консультации с организациями предпринимателей и работников;

     2. Создать и поддерживать производственное ученичество и другие способы систематического обучения юношей и девушек;

     3. Создать или поддерживать по мере необходимости:

     a) адекватные и доступные образовательные учреждения для взрослых работников;

     b) специальные образовательные учреждения для переобучения взрослых работников, необходимого в связи с технологическим развитием или новыми тенденциями в сфере занятости;

     4. Принять специальные меры по переобучению и включению в производственный процесс длительно безработных;

     5. Обеспечить наиболее полное использование следующих мер:

     a) сокращение или отмену платы за обучение;

     b) оказание в необходимых случаях финансовой помощи учебным заведениям;

     c) включение в нормальное рабочее время времени дополнительного обучения работника по инициативе предпринимателя;

     d) обеспечение путем необходимого надзора и проведения консультаций с организациями предпринимателей и работников эффективности производственного ученичества и других способов обучения молодых работников и адекватная общая защита их интересов.

Статья 11

Право на охрану здоровья

     Для обеспечения эффективной реализации права на охрану здоровья Стороны обязуются непосредственно либо в сотрудничестве с публичными и частными организациями осуществить необходимые меры, направленные, в числе прочего, на то, чтобы:

     1. Ликвидировать по возможности причины заболеваний;

     2. Предусмотреть создание консультативных и образовательных учреждений, имеющих целью содействовать укреплению здоровья населения и поощрению индивидуальной ответственности людей за свое здоровье;

     3. Предотвращать по мере возможности эпидемии, иные болезни, а также несчастные случаи.

Статья 12

Право на социальное обеспечение

     Для осуществления эффективной реализации права на социальное обеспечение Стороны обязуются:

     1. Установить и поддерживать систему социального обеспечения;

     2. Поддерживать систему социального обеспечения на удовлетворительном уровне, по крайней мере, достаточном для ратификации Европейского кодекса социального обеспечения ( 994_329 );

     3. Стремиться последовательно совершенствовать систему социального обеспечения;

     4. Принимать меры путем заключения соответствующих двухсторонних и многосторонних соглашений или иными путями и с учетом положений, закрепленных в этих соглашениях, с тем, чтобы обеспечить:

     a) равенство граждан каждой из Сторон и граждан другой Стороны в области социального обеспечения в случае миграции работников из одной страны в другую;

     b) предоставление, сохранение и возобновление права в области социального обеспечения путем аккумуляции страхового или трудового стажа в соответствии с законодательством каждой из Сторон.

Статья 13

Право на социальную и медицинскую помощь

     Для обеспечения эффективной реализации права на социальную и медицинскую помощь Стороны обязуются:

     1. Обеспечить, чтобы любое лицо, оказавшееся без адекватных ресурсов и не способное приобрести такие ресурсы путем собственных усилий или из других источников, в частности, из фондов социального обеспечения, смогло бы получить необходимую помощь в случае болезни;

     2. Обеспечить, чтобы такая помощь не вела бы к сокращению политических и социальных прав лиц, ее получающих;

     3. Предусмотреть, чтобы каждый мог получить через посредство соответствующих государственных и частных служб такой совет и личную помощь, какие необходимы, чтобы предотвратить, ликвидировать или облегчить личную или семейную нужду;

     4. Применять положения, закрепленные в п. п. 1 — 3 настоящей статьи, на равных началах к своим гражданам и гражданам других государств-участников Хартии, которые законно находятся на территории соответствующего государства с учетом обязательств, вытекающих из Европейской конвенции о социальной и медицинской помощи, подписанной в Париже 11 декабря 1953 г. ( 994_649 )

Статья 14

Право на социальное обслуживание

     Для обеспечения эффективной реализации права на социальное обслуживание Стороны обязуются:

     1. Принять необходимые меры для того, чтобы профессионально ориентировать лиц с пониженной трудоспособностью и предоставить им возможности профессиональной подготовки (там, где это возможно), в рамках общей системы образования, а там, где это невозможно, через специализированные государственные и частные учреждения;

     2. Содействовать полной социальной интеграции лиц с пониженной трудоспособностью в общественную жизнь, их участию в делах общества путем проведения мер, включающих техническую помощь, направленную на преодоление барьеров в общении и затруднений мобильности и обеспечивающих доступ инвалидов к транспортным средствам, жилью, культурным учреждениям и учреждениям досуга.
Статья 15

Право нетрудоспособных лиц на независимость,
социальную интеграцию и на участие в общественной жизни

     Для обеспечения эффективного осуществления права на независимость, социальную интеграцию и на участие в общественной жизни нетрудоспособных лиц независимо от возраста, характера и происхождения их нетрудоспособности Стороны, в частности, обязуются:

     1. Принять необходимые меры для того, чтобы профессионально ориентировать лиц с пониженной трудоспособностью и предоставить им возможности профессиональной подготовки (там, где это возможно), в рамках общей системы образования, а там, где это невозможно, через специализированные государственные и частные учреждения;

     2. Активно способствовать занятости лиц с ограниченной трудоспособностью путем всяческого поощрения предпринимателей нанимать на работу таких лиц, использовать их в обычной производственной среде и приспосабливать условия труда к нуждам нетрудоспособных, а там, где это невозможно, создавать специальные рабочие места и производственные участки для инвалидов. В некоторых случаях такие меры могут потребовать обращения к специализированным службам занятости и поддержки инвалидов;

     3. Содействовать полной социальной интеграции лиц с пониженной трудоспособностью в общественную жизнь, их участию в делах общества путем проведения мер, включающих техническую помощь, направленную на преодоление барьеров в общении и затруднений мобильности и обеспечивающих доступ инвалидов к транспортным средствам, жилью, культурным учреждениям и учреждениям досуга.

Статья 16

Право на социальную, юридическую и экономическую
защиту семьи

     Для обеспечения необходимых условий полного развития семьи — основной ячейки общества Стороны обязуются содействовать экономической, юридической и социальной защите семейной жизни путем выплаты семейных пособий, налоговых льгот, строительства семейного жилья, пособий для новобрачных и иных подходящих мер.

Статья 17

Право детей и молодежи на социальную, юридическую
и экономическую защиту

     Для обеспечения эффективной реализации права детей и молодежи расти в среде, которая содействует наиболее полному развитию их личности и их физических и умственных способностей, Стороны обязуются непосредственно либо в сотрудничестве с государственными и частными организациями принять все необходимые меры, направленные на то, чтобы:

     1. a) обеспечить детям и молодым людям с учетом прав и обязанностей их родителей заботу и помощь, образование и воспитание, в которых они нуждаются, в частности, путем создания необходимых для этого служб;

     b) ограждать детей и молодежь от пренебрежения, насилия и эксплуатации;

     c) обеспечивать защитой и специальной государственной помощью детей и подростков, временно или постоянно лишенных родительского попечения;

     2. предоставить детям и молодежи бесплатное начальное и среднее образование, а также способствовать их регулярному посещению занятий в школе.

Статья 18

Право заниматься приносящей доход деятельностью
на территории других Сторон

     Для обеспечения эффективной реализации права заниматься приносящей доход деятельностью на территории любой другой Стороны обязуются:

     1. Применять действующие правила в либеральном духе;

     2. Упростить имеющиеся формальности и сократить или ликвидировать судебные расходы и иные платежи, выплачиваемые иностранными работниками или их предпринимателями;

     3. Либерализовать индивидуально или коллективно правила, регулирующие труд иностранных работников;

     и признать:

     4. Право граждан покидать страну и заниматься приносящей доход деятельностью на территории других государств-участников Хартии.

Статья 19

Право работников-мигрантов и их семей
на защиту и помощь

     Для обеспечения эффективной реализации права работников-мигрантов и их семей на защиту и помощь на территории любой страны-участника Хартии Стороны обязуются:

     1. Обеспечивать работников-мигрантов бесплатными и адекватными по качеству услугами с целью оказания им помощи, в частности, в отношении получения точной информации и принимать необходимые меры в той мере, в какой это допускается национальными законами, против вводящей в заблуждение пропаганды, касающейся эмиграции и иммиграции;

     2. Принять необходимые меры в пределах своей юрисдикции для обеспечения отъезда, перемещений и принятия таких работников и членов их семей и создать в пределах своей юрисдикции необходимые службы для оказания работникам-мигрантам в период их перемещений из страны в страну медицинских и гигиенических услуг;

     3. Содействовать налаживанию сотрудничества между государственными и частными социальными службами стран эмиграции и стран иммиграции;

     4. Обеспечить работникам-мигрантам, законно находящимся на территории страны, прием, в той мере, в какой это регулируется национальными законами и регламентами и подвергается контролю административных властей, обращением не менее благоприятным, чем своих граждан в отношении:

     a) заработной платы и других условий труда;

     b) членства в профсоюзах и пользование благами коллективно-договорного регулирования труда;

     c) жилья.

     5. Обеспечить таким работникам обращение не менее благоприятное, чем гражданам страны приема в отношении налогов и сборов;

     6. Обеспечить, насколько это возможно, воссоединение семей иностранного работника, которому разрешено пребывание в стране приема;

     7. Обеспечить таким работникам обращение, не менее благоприятное, чем гражданам страны приема в отношении судебных процедур, относящихся к вопросам, получившим регулирование в данной статье;

     8. Не допускать высылки работников-мигрантов, законно находящихся в стране приема, если они не угрожают национальной безопасности, публичным интересам или общественной морали;

     9. Разрешить в определенных законом пределах перевод на Родину определенной части заработной платы и иных доходов работников-мигрантов в соответствии с их желанием;

     10. Распространить предусмотренные в данной статье защиту и помощь на независимых работников-мигрантов;

     11. Поощрять и облегчать обучение работников-мигрантов и членов их семей языку страны приема, а если в этой стране имеется несколько национальных языков, одному из них;

     12. Поощрять и облегчать, насколько это практически возможно, обучение детей работников-мигрантов их родному языку.

Статья 20

Право на равные возможности и равное обращение
в сфере занятости без дискриминации по признакам пола

     Для обеспечения эффективной реализации права на равные возможности и на равное обращение в сфере занятости без дискриминации по признакам пола Стороны обязуются принять меры к осуществлению этого права в следующих областях:

     — прием на работу, защита от увольнений и профессиональная реинтеграция;

     — профессиональная ориентация, профессиональное обучение и переподготовка, профессиональная реабилитация;

     — условия труда, включая заработную плату;

     — профессиональная карьера, включая поощрения.

Статья 21

Право на информацию и консультации

     Для обеспечения эффективной реализации права работников на информацию и консультации на предприятии Стороны обязуются принять меры, предоставляющие работникам и их представителям в соответствии с национальным законодательством и практикой право:

     a) быть регулярно и исчерпывающим образом информированным об экономическом и финансовом положении предприятия, однако в раскрытии конфиденциальной информации, могущей нанести ущерб интересам предприятия, может быть отказано;

     b) учитывать в консультациях по поводу предлагаемых администрацией предприятия решений, которые могут существенно затронуть интересы работников, особенно тех решений, которые оказывают серьезное влияние на ситуацию с занятостью на предприятии.

Статья 22

Право участвовать в определении и в улучшении
условий труда и производственной среды

     Для обеспечения эффективной реализации права работников на участие в определении и улучшении условий труда и производственной среды на предприятии Стороны обязуются принять меры, предоставляющие работникам или их представителям в соответствии с национальным законодательством и практикой участвовать:

     a) в определении и улучшении условий труда, организации труда и производственной среды;

     b) в обеспечении безопасности и гигиены труда на предприятии;

     c) в организации социально-бытового обслуживания работников на предприятии;

     d) в надзоре за соблюдением указанных правил.

Статья 23

Право пожилых людей на социальную защиту

     Для обеспечения эффективной реализации права пожилых людей на социальную защиту Стороны обязуются принять самостоятельно или в сотрудничестве с государственными и частными организациями необходимые меры, направленные, в частности, на то, чтобы дать возможность пожилым людям оставаться, насколько это возможно, полноценными членами общества, посредством предоставления:

     a) адекватных ресурсов, позволяющих им вести достойную жизнь и играть активную роль в публичной, социальной и культурной жизни;

     b) информации о службах, созданных для удовлетворения нужд пожилых.

     Все это должно дать возможность пожилым людям свободно избирать стиль жизни и вести независимое существование в привычной для них обстановке, пока они желают и могут делать это посредством:

     a) предоставления им жилья, соответствующего их потребностям и состоянию здоровья и оказания помощи в приспособлении жилья к их нуждам;

     b) заботы об их здоровье, создания соответствующих социальных служб, поддержки пожилых лиц, живущих в домах для престарелых при уважении неприкосновенности их личности и участии в решениях, касающихся условий жизни в домах для престарелых.

Статья 24

Право на защиту при увольнениях

     Для обеспечения эффективной реализации права работников на защиту от увольнений Стороны обязуются признать:

     a) право всех работников не быть уволенными без уважительных причин, связанных с их способностями или поведением или с производственными нуждами предприятия, учреждения, организации;

     b) право работников, уволенных без уважительных причин, на адекватную компенсацию и иную необходимую помощь.

     Для этих целей Стороны обязуются обеспечить работнику, который считает, что его увольнение было необоснованным, право апеллировать в беспристрастный орган.

Статья 25

Право работников на защиту их требований в случае
банкротства предпринимателя

     Для обеспечения эффективной реализации права работников на защиту их требований в случае банкротства предпринимателя Стороны обязуются, чтобы претензии работников, вытекающие из трудовых договоров или трудовых отношений, были обеспечены гарантийными институтами либо иными действенными формами защиты.

Статья 26

Право работника на защиту своего достоинства
во время работы

     Для обеспечения эффективной реализации права всех работников на защиту достоинства во время работы Стороны обязуются в консультациях с организациями предпринимателей и работников:

     1. Содействовать предотвращению сексуальных приставаний на рабочих местах или в связи с работой и принять все необходимые меры с тем, чтобы защитить работников от таких приставаний;

     2. Содействовать предотвращению издевательских, оскорбительных, агрессивных действий против отдельных работников на рабочих местах или в связи с работой и принять необходимые меры для защиты работников от таких действий.

Статья 27

Право работников с семейными обязанностями на равные
возможности и на равное обращение

     Для обеспечения реализации права на равенство возможностей и на равное обращение работников — мужчин и женщин с семейными обязанностями, а также работников с семейными обязанностями и всех остальных работников Стороны обязуются:

     1. Принять соответствующие меры с тем, чтобы:

     a) предоставить работникам с семейными обязанностями возможность поступить на работу и оставаться занятым, а также возобновить работу после перерыва, вызванного семейными обязанностями, включая организацию профессиональной ориентации и профессионального обучения таких работников;

     b) учитывать их нужды при определении условий труда и в области социального обеспечения;

     c) развивать государственные и частные социальные службы, поощрять их деятельность, в частности, детские сады и другие подобные учреждения, берущие на себя заботу о детях;

     2. Предоставить возможность одному из родителей получить отпуск по воспитанию ребенка, продолжительность которого должна определяться национальным законодательством, коллективными договорами или практикой;

     3. Предусмотреть, что семейные обязанности как таковые не должны рассматриваться как уважительные причины увольнения.

Статья 28

Право представителей работников на защиту
и льготы на предприятиях

     Для обеспечения эффективной реализации права представителей работников осуществлять свои функции Стороны обязуются обеспечить, чтобы представители работников:

     a) пользовались бы эффективной защитой от действий, направленных против них со стороны администрации, включая увольнение за их общественную деятельность;

     b) имели возможности быстро и действенно выполнять свои функции с учетом системы промышленных отношений в каждой стране и размера возможностей и потребностей каждого конкретного предприятия.

Статья 29

Право работников на информацию и консультации при
коллективных увольнениях

     Для осуществления эффективной реализации права работников на информацию и консультации при коллективных увольнениях Стороны обязуются обеспечить, чтобы предприниматели заблаговременно информировали бы работников о предстоящих коллективных увольнениях, консультировались бы с представителями работников или ограничивали бы масштабы и смягчали бы последствия таких увольнений, например, путем использования сопровождающих увольнения социальных мер, направленных, в частности, на то, чтобы трудоустроить или переобучить увольняемых работников.

Статья 30

Право на защиту от бедности и социального остракизма

     Для обеспечения эффективной реализации права на защиту от бедности и социального остракизма Стороны обязуются:

     a) принять меры в рамках всеобъемлющей и скоординированной программы к приобщению лиц, живущих в условиях бедности и социального остракизма, к занятости, обеспечению их жильем, медицинской помощью, культурными ценностями, организации для них обучения;

     b) в случае необходимости адаптировать принимаемые меры к меняющимся условиям.

Статья 31

Право на жилье

     Для обеспечения эффективной реализации права на жилье Стороны обязуются принимать меры, направленные на:

     1. Предоставление жилья на уровень адекватных стандартов;

     2. Предотвращение бездомности и сокращение числа бездомных, имея в виду постепенную ликвидацию бездомности;

     3. Сделать цену на жилье доступной для людей, не имеющих достаточных средств.

Часть III

Статья A

Обязательства

     1. С учетом статьи B каждая из Сторон обязуется:

     a) рассматривать часть 1 данной Хартии как декларацию целей, к достижению которых она будет стремиться, как это указано во вводном параграфе к указанной части;

     b) считать себя связанной, по крайней мере, шестью из следующих девяти статей части второй настоящей Хартии, а именно ст. ст. 1, 5, 6, 7, 12, 13, 16, 19 и 20;

     c) считать себя связанной дополнительными статьями и параграфами части II настоящей Хартии, которые она изберет при условии, что общее число статей и пронумерованных параграфов, с которыми Сторона считает себя связанной, не может быть меньше соответственно 16 и 63.

     2. Номера статей и параграфов, с которыми Сторона считает себя связанной в соответствии с п. «b» и «c» настоящей статьи, должны быть сообщены Генеральному секретарю Совета Европы в момент предоставления депозитарию документа о ратификации, принятии или одобрении Хартии.

     3. Любая Сторона может в более позднее время объявить путем нотификации, направленной Генеральному секретарю Совета Европы, что она считает себя связанной любыми дополнительными статьями и параграфами, которые она первоначально не приняла в соответствии с п. 1 настоящих параграфов. Эти дополнительные обязательства будут рассматриваться как неотъемлемая часть ратификации, принятия или одобрения Хартии и будут действовать с первого дня месяца после истечения одного месяца.

     4. Каждая Сторона установит систему инспекции труда в соответствии с национальными условиями.

Статья B

Связи с Европейской социальной хартией
и Дополнительным протоколом 1988 г.

     1. Ни одна из Сторон, подписавших Европейскую социальную хартию ( 994_300 ) и Дополнительный протокол от 5 мая 1988 г. ( 994_332 ), не может ратифицировать, принять или одобрить данную Хартию, если она не считает себя связанной, по крайней мере, положениями, закрепленными в Хартии, а там, где это необходимо, в Дополнительном протоколе к Хартии.

     2. Принятие обязательств в отношении любого положения данной редакции Хартии означает, что с момента вступления в силу этих обязательств перестают действовать обязательства, предусмотренные в прежней редакции Социальной хартии, а там, где это необходимо, Дополнительным протоколом к ней 1988 г.

Часть IV

Статья C

Надзор за осуществлением обязательств,
установленных в настоящей Хартии

     Имплементация юридических обязательств, предусмотренных в новой редакции Европейской социальной хартии, подлежит такому же надзору, который был предусмотрен в прежней редакции Хартии.

Статья D

Коллективные жалобы

     1. Положения Дополнительного протокола к Европейской социальной хартии, предусматривающего систему коллективных жалоб ( 994_807 ), будут применяться к обязательствам, установленным в данной редакции Хартии для государств, ратифицировавших указанный Протокол.

     2. Любое государство, которое не связано Дополнительным протоколом к Европейской социальной хартии, предусматривающим систему коллективных жалоб ( 994_807 ), может при предоставлении депозитарию ратификационной грамоты, сообщения о принятии или одобрении этой Хартии объявить в нотификации, направленной Генеральному секретарю Совета Европы, о том, что оно принимает порядок надзора и контроля за соблюдением обязательств Хартии в соответствии с процедурой, предусмотренной в указанном Протоколе.

Часть V

Статья E

Запрет дискриминации

     Осуществление прав, предусмотренных в данной Хартии, будет обеспечиваться без дискриминации по мотивам расы, цвета кожи, пола, языка, религии, политических или иных убеждений, национального или социального происхождения, здоровья, принадлежности к национальному меньшинству, рождению или иным статусным мотивам.

Статья F

Освобождение от обязательств в период войны
или иных чрезвычайных обстоятельств

     1. В период войны или иных чрезвычайных обстоятельств, угрожающих существованию нации, любая Сторона может принять меры, освобождающие ее от обязательств, предусмотренных в данной Хартии, строго в той мере, в какой это вызвано чрезвычайными обстоятельствами при условии, что эти меры не противоречат другим обязательствам, установленным международным правом.

     2. Любая Сторона, использовавшая это право освобождения от взятых на себя обязательств, обязана в течение разумного периода времени информировать Генерального секретаря Совета Европы о таком освобождении и о его причинах. Она должна также информировать Генерального секретаря когда это освобождение не будет иметь силы и обязательства по Хартии, принятые Стороной, будут по-прежнему полностью осуществляться.

Статья G

Ограничения

     1. Права и принципы, закрепленные в части I настоящей Хартии, и их эффективная реализация применительно к части II не могут быть объектом ограничений, не предусмотренных в указанных частях Хартии за исключением тех, которые предусмотрены в законе и необходимы в демократическом обществе для защиты прав и свобод других лиц и для защиты общественных интересов, национальной безопасности, общественного здоровья или морали.

     2. Ограничения, допускаемые в отношении прав и обязательств, предусмотренных в настоящей Хартии, не должны применяться для иных целей, чем тех, ради которых они установлены.

Статья H

Отношения между Хартией и национальными законами
или международными соглашениями

     Положения данной Хартии не должны ухудшать нормы национальных законов или любые действующие или могущие быть заключенными двухсторонние и многосторонние договоры, которые предоставляют более благоприятные условия заключаемым лицам.

Статья I

Имплементация взятых на себя обязательств

     1. Не затрагивая методы имплементации, предусмотренные в этих статьях, соответствующие положения ст. ст. 1 — 31 части II настоящей Хартии подлежат имплементации с помощью:

     a) законов и регламентов;

     b) соглашений между организациями предпринимателей и работников;

     c) комбинаций указанных двух методов;

     d) иными подходящими способами.

     2. Эффективной реализацией обязательств, вытекающих из положений параграфов 1, 2, 3, 4, 5 и 7 статьи 2, параграфов 4, 6 и 7 статьи 7, параграфов 1, 2, 3 статьи 10 и статей 21 и 22 части II настоящей Хартии, считается только такая реализация, когда соответствующие положения применяются в соответствии с параграфом 1 данной статьи к абсолютному большинству затронутых этими положениями работников.

Статья J

Поправки

     1. Любые поправки к части I и II настоящей Хартии с целью расширения прав, гарантированных настоящей Хартией, а также поправки к частям III — VI, предложенные какой-либо из Сторон или Правительственным комитетом, должны направляться Генеральному секретарю Совета Европы, а последний направляет их Сторонам Хартии.

     2. Любая поправка, предложенная согласно положениям предшествовавшего параграфа, подлежит рассмотрению Правительственного комитета, который направляет текст на одобрение Комитета Министров Совета Европы после консультаций с Парламентской ассамблеей. После одобрения текста Комитетом Министров он направляется сторонам Хартии для ратификации.

     3. Любая поправка к части I и II Хартии вступает в силу по отношению Сторон, которые принимают данную поправку, в первый день месяца, следующего после истечения месячного периода после информирования трех государств-участников Хартии, что они принимают указанную поправку.

     В отношении Стороны, которая принимает поправку в последующий период, она вступает в силу в первый день месяца, следующего после истечения месячного периода после того, как Сторона информирует Генерального секретаря о принятии данной поправки.

     4. Любые поправки к части III — VI настоящей Хартии вступают в силу в первый день месяца, следующего после истечения месячного периода после того, как все Стороны информируют Генерального секретаря о том, что они принимают данную поправку.

Часть VI

Статья K

Подписание, ратификация и вступление в силу

     1. Хартия будет открыта для подписания государствами-членами Совета Европы, а также ратификации, принятия и одобрения. Ратификационная грамота или иные акты принятия и одобрения должны быть переданы в качестве депозитария Генеральному секретарю Совета Европы.

     2. Хартия вступит в силу в первый день месяца, следующего после истечения месячного периода после того, как три государства-члена Совета Европы выразят свое согласие присоединиться к Хартии в соответствии с предшествующим параграфом данной статьи.

     3. В отношении государств, которые выразят свое согласие присоединиться к Хартии, она вступает в силу в первый день месяца, следующего после истечения месячного периода после направления этим государством депозитарию ратификационной грамоты или иного акта принятия или одобрения Хартии.

Статья L

Территориальное применение

     1. Настоящая Хартия применяется на территории метрополии каждой Стороны. Каждая из подписывающих Хартию Сторон может в момент подписания или направления депозитарию ратификационной грамоты или иного акта принятия или одобрения уточнить путем декларации, направленной Генеральному секретарю Совета Европы, какая территория рассматривается данным государством как территория метрополии.

     2. Любая Сторона может в момент подписания Хартии или направления депозитарию ратификационной грамоты или иного акта принятия или одобрения или в любое последующее время объявить в нотификации, направленной Генеральному секретарю Совета Европы о том, что Хартия будет распространяться полностью или частично на территорию или территории вне метрополии или на территории, указанные в декларации, в отношении которых Сторона несет международную ответственность. Сторона должна уточнить в декларации статьи или параграфы части II Хартии, которые она принимает в качестве обязывающих в отношении территорий, указанных в декларации.

     3. Хартия будет применяться на территории или на территориях, поименованных в декларации, с первого дня месяца, следующего после истечения месячного периода после принятия нотификации, содержащей данную декларацию, Генеральным секретарем.

     4. Любая сторона может в более поздний период объявить путем нотификации, направленной Генеральному секретарю Совета Европы, что в отношении одной или нескольких территорий, где Хартия будет применяться в соответствии с параграфом 2 настоящей статьи, Сторона рассматривает как обязывающие ее любые статьи или параграфы, которые она не приняла в отношении данной территории или территорий. Такие обязательства будут рассматриваться как составная часть прежней декларации в отношении данной территории и будут иметь такую же силу, что и декларация, с первого дня месяца, следующего после истечения месячного периода после принятия такой нотификации Генеральным секретарем.

Статья M

Денонсация

     1. Любая Сторона может денонсировать настоящую Хартию, но только в конце 5-летнего периода с момента вступления Хартии в силу и в конце любого последующего двухлетнего периода. О намерении денонсировать Хартию должен быть уведомлен Генеральный секретарь Совета Европы, который информирует о факте денонсации остальные Стороны.

     2. Любая Сторона может в соответствии с положениями, изложенными в предшествующем параграфе данной статьи, денонсировать любую статью или параграф части II Хартии при условии, что число статей или параграфов, обязательных для Стороны, не может быть меньше соответственно 16 и 63, и что это число статей и параграфов будет продолжать включать статьи, избранные Стороной из тех, которые специально выделены в статье «A», параграфе 1, субпараграфе «b» настоящей Хартии.

     3. Любая Сторона может денонсировать настоящую Хартию при условиях, указанных в параграфе 1 настоящей статьи в отношении территории, на которую Хартия распространяется на основе декларации, сделанной применительно к параграфу 2 статьи «L».

Статья N

Приложение

     Приложение к настоящей Хартии рассматривается как ее составная часть.

Статья O

Нотификации

     Генеральный секретарь Совета Европы будет информировать государства-члены Совета Европы и Генерального директора Международного бюро труда (МБТ) о следующем:

     a) о подписании Хартии;

     b) о передаче депозитарию ратификационных грамот и иных актов принятия или одобрения Хартии;

     c) о вступлении Хартии в силу применительно к статье «K»;

     d) о декларациях применительно к статье «A», параграфам 2 и 3, к статье «D», параграфам 1 и 2, к статье «F», параграфу 2, к статье «L», параграфам 1, 2, 3, 4;

     e) о любых поправках к Хартии применительно к статье «J»;

     f) о любых случаях денонсации Хартии применительно к статье «M»;

     g) о любых иных актах, нотификациях и сообщениях, имеющих отношение к Хартии.

     В подтверждение сего, нижеподписавшиеся, должным образом уполномоченные, подписали Европейскую социальную хартию в новой редакции.

     Совершено в г. Страсбурге 3 мая 1996 г. на английском и французском языках, оба текста считаются аутентическими, в единственном экземпляре, который будет храниться в архивах Совета Европы. Генеральный секретарь Совета Европы направил заверенные копии Хартии каждому государству-члену Совета Европы и Генеральному директору МБТ.

(Подписи)

Приложение
к новой редакции
Европейской социальной хартии

Сфера действия новой редакции
Европейской социальной хартии с точки зрения
охваченных ею лиц

     1. С учетом положений ст. 12, параграфа 4 и ст. 13 параграфа 4 лица, на которых распространяются ст. ст. 1 — 17 и ст. ст. 20 — 31, включают иностранцев только в той мере, в какой они являются гражданами других государств-участников Хартии, законно находящимися на территории соответствующего государства и имеющими регулярную работу. При этом поименованные статьи должны толковаться в свете статей 18 и 19 настоящей Хартии.

     Это толкование не должно препятствовать распространению аналогичных льгот на других лиц по инициативе любой из Сторон.

     2. Каждая Сторона предоставит беженцам, законно находящимся на ее территории, как это определено Конвенцией относительно статуса беженцев, подписанной в Женеве 28 июля 1951 г. ( 995_011 ) и в Протоколе от 31 января 1967 г. ( 995_363 ), наилучшие по возможностям условия и во всяком случае не менее благоприятные, чем те, которые вытекают из обязательств, взятых на себя Стороной по данной Конвенции и иным действующим международным актам, относящимся к беженцам.

     3. Каждая Сторона представит лицам без гражданства, законно находящимся на ее территории, как они определены в Конвенции о статусе апатридов ( 995_232 ), наилучшие по возможности условия и во всяком случае не менее благоприятные, чем те, которые вытекают из обязательств, принятых на себя Стороной по данной Конвенции и по любому иному международному акту, относящемуся к лицам без гражданства.

     Часть I, параграф 18 и часть II, статья 18, параграф 1

     Имеется в виду, что эти положения не имеют отношение к вопросу о въезде на территорию Сторон и не влияют на действие норм Европейской конвенции о местопребывании, подписанной в Париже 13 декабря 1955 г. ( 994_317 ).

     Часть II

     Статья 1, параграф 2

     Это положение не следует трактовать как запрещающее либо подтверждающее любое условие о профсоюзной безопасности и ее практику.

     Статья 2, параграф 6

     Стороны могут предусмотреть, что это положение не применяется к работникам:

     1. Имеющим трудовой договор или вступившим в трудовые отношения сроком не более 1 мес. и/или рабочая неделя которых не превышает 8 часов.

     2. Имеющим трудовой договор или трудовые отношения случайного и/или специфического характера при условии, что неприменение данного положения оправдано объективными обстоятельствами.

     Статья 3, параграф 4

     Имеется в виду, что для целей данного положения функции, организация и условия действия этих услуг будут определяться национальными законами или регламентами, коллективными договорами или иными средствами, соответствующими национальным условиям.

     Статья 4, параграф 4

     Это положение должно толковаться таким образом, что оно не запрещает немедленное увольнение за любое серьезное нарушение.

     Статья 4, параграф 5

     Имеется в виду, что Сторона возьмет на себя обязательство, требуемое в данном параграфе, если вычет из заработной платы не разрешен законом, коллективными договорами или арбитражными решениями для огромного большинства работников.

     Исключением являются не охваченные Хартией лица.

     Статья 6, параграф 4

     Имеется в виду, что каждая сторона может регулировать законом реализацию права на забастовку при условии, что любое другое ограничение этого права может быть оправдано применительно к статье G.

     Статья 7, параграф 2

     Данное положение не препятствует Договаривающимся Сторонам предусмотреть в национальном законодательстве, что молодые люди, не достигшие минимального возраста приема на работу, могут трудиться в той мере, в которой это абсолютно необходимо для их профессионального обучения при условии, что эта работа осуществляется в соответствии с условиями, предусмотренными компетентными властями и приняты меры по охране здоровья и безопасности этих молодых людей.

     Статья 7, параграф 8

     Имеется в виду, что Сторона может взять на себя обязательство, требуемое в настоящем параграфе, если она предусмотрит в национальном законодательстве, что огромное большинство молодых людей до 18 лет не должны работать в ночное время.

     Статья 8, параграф 2

     Данное положение не должно толковаться таким образом, что оно устанавливает абсолютный запрет. Исключения могут быть сделаны, например, в следующих случаях:

     1. Если работающая женщина совершила поступок, который оправдывает расторжение трудового отношения;

     2. Если обязательство уже более не действует;

     3. Если срок трудового договора истек.

     Статья 12, параграф 4

     Слова «и с учетом условий, предусмотренных в таких соглашениях» во вступлении к данному параграфу, означают, в числе прочего, что в отношении пособий, которые предоставляются независимо от страховых взносов, Сторона может установить для выдачи таких пособий гражданам других государств-участников Хартии минимальный срок их пребывания на своей территории.

     Статья 13, параграф 4

     Правительства, не являющиеся участниками Европейской конвенции по социальной и медицинской помощи ( 994_649 ) могут ратифицировать настоящую Хартию при условии, что они предоставляют гражданам государств-участников Хартии условия помощи, соответствующие требованиям указанной Конвенции.

     Статья 16

     Имеется в виду, что помощь, предусмотренная настоящим положением, распространяется и на семьи с одним родителем.

     Статья 17

     Имеется в виду, что данное положение распространяется на всех лиц моложе 18 лет, если только по закону совершеннолетие не наступает ранее. Это не затрагивает иные положения Хартии, в частности, статью 7. Это не относится к обязательству обязательного обучения до указанного возраста.

     Статья 19, параграф 6

     С целью применения данного положения термин «семья иностранного работника» означает, по крайней мере, супругу, незамужних (неженатых) детей, в той мере, в которой они рассматриваются как несовершеннолетние принимающим государством и находятся на иждивении у работника-мигранта.

     Статья 20

     1. Имеется в виду, что вопросы социального обеспечения, в том числе пенсий по старости, по случаю потери кормильца, пособий по безработице, могут быть исключены из сферы действия настоящей статьи.

     2. Положения, относящиеся к защите женщин, в частности, в отношении беременности, родов и охране материнства не должны рассматриваться как дискриминация с точки зрения настоящей статьи.

     3. Настоящая статья не препятствует принятию специальных мер, направленных на ликвидацию фактического неравенства.

     4. Виды профессиональной деятельности, которые по своему характеру или условиям осуществления могут быть доверены лицам только определенного пола, могут быть исключены из сферы действия настоящей статьи или некоторых ее положений. Это положение не может толковаться как требование к Сторонам издать законы или регламенты, содержащие перечень работ, которые по своему характеру или условиям осуществления могут быть доверены только лицам определенного пола.

     Статьи 21 и 22

     1. С целью применения этих статей термин «представители работников» означает лиц, которые признаны как таковые национальным законодательством или практикой.

     2. Термин «национальное законодательство и практика» включает наряду с законами и регламентами коллективные договоры, иные договоры между предпринимателями и представителями работников, обычаи, а также судебную практику.

     3. Для целей применения этих статей термин «предприятие» означает комплекс осязаемых и неосязаемых компонентов, имеющих или не имеющих статус юридических лиц, созданных для производства товаров или оказания финансовых услуг и наделенных полномочиями определять собственную рыночную политику.

     4. Имеется в виду, что религиозные сообщества и их институты могут быть исключены из сферы применения этих статей, если даже эти институты — «предприятия» в смысле параграфа 3, учреждения, проводящие деятельность, вдохновленную определенными идеалами или ведомую определенными моральными концепциями и идеалами, защищенные национальным законодательством, могут быть исключены из сферы применения этих статей в той мере, в какой это необходимо.

     5. Имеется в виду, что когда права, закрепленные в настоящих статьях, осуществляются в различных подразделениях предприятия, соответствующая Сторона, как считается, выполняет обязательства, вытекающие из этих положений.

     6. Стороны могут исключить из сферы применения настоящих статей предприятия, нанимающие меньшее, чем установлено, число работников. Такие предприятия определяются национальным законодательством или практикой.

     Статья 22

     1. Это положение не затрагивает ни полномочия и обязательства государств в отношении принятия правил по безопасности и санитарии на рабочих местах, ни полномочия и ответственность органов по надзору за их применением.

     2. Термины «социальные и социально-культурные услуги и льготы» понимаются как социальные и/или культурные льготы для работников, предоставляемые некоторыми предприятиями, такие как материальная помощь, спортивные сооружения, комнаты для кормящих матерей, библиотеки, детские лагеря и т.п.

     Статья 23, параграф 1

     С целью применения этого параграфа термин «насколько это возможно» относится к физическим, психологическим и интеллектуальным возможностям пожилых лиц.

     Статья 24

     1. Имеется в виду, что для целей настоящей статьи термин «прекращение занятости» означает прекращение трудовых отношений по инициативе предпринимателя.

     2. Имеется в виду, что статья охватывает всех работников, но Сторона может полностью или частично лишить защиты следующие категории занятых лиц:

     a) работников, имеющих трудовой договор на определенный срок или на время выполнения определенной работы;

     b) работников, проходящих испытание, при условии, что испытательный срок определен заранее и имеет разумную продолжительность;

     c) работников, нанятых на случайную работу на короткий период.

     3. Для целей настоящей статьи следующие, в частности, обстоятельства не должны составлять уважительные причины прекращения трудового отношения:

     a) профсоюзное членство или участие в профсоюзной работе в нерабочее время или с согласия предпринимателя в рабочее время;

     b) выполнение, в том числе в прошлом, функций представителя работников, выдвижение своей кандидатуры на выборах представителей работников;

     c) жалоба на предпринимателя, на нарушение им законов или регламентов или обращение к компетентным административным властям;

     d) раса, цвет кожи, пол, семейное положение, семейные обязанности, беременность, религия, политические убеждения, национальное или социальное происхождение;

     e) отпуск по беременности и родам или по уходу за ребенком;

     f) временное отсутствие на работе из-за болезни или производственной травмы.

     4. Имеется в виду, что компенсация в случае прекращения трудовых отношений без уважительных причин будет определяться национальными законами или регламентами, коллективными договорами или иными актами в соответствии с национальными условиями.

     Статья 25

     1. Имеется в виду, что компетентный национальный орган может исключить после консультаций с организациями предпринимателей и профсоюзами определенные категории работников защиты, предусмотренной в данной статье, с учетом особого характера их трудовых отношений.

     2. Имеется в виду, что определение термина «банкротство» должно быть осуществлено национальным законом и практикой.

     3. Требования работников, предусмотренные настоящей статьей, включают, по крайней мере:

     a) претензии работников относительно заработной платы за установленный период не менее 3 мес. при системе привилегий и 8 недель при системе гарантий до банкротства предприятия или прекращения трудовых отношений;

     b) претензии работников на оплату отпуска в результате работы в течение года, на который приходится банкротство предприятия или прекращение трудовых отношений;

     c) претензии работников в отношении оплаты других видов отсутствия на работе продолжительностью не менее 3 мес. при системе привилегий и 8 недель при системе гарантий до банкротства предприятия или прекращения трудовых отношений.

     4. Национальные законы или регламенты могут ограничить защиту претензий работников определенной суммой, которая должна быть социально приемлемого уровня.

     Статья 26

     Имеется в виду, что данная статья не требует от Сторон издания соответствующего законодательства. Имеется в виду, что параграф 2 не охватывает сексуальные приставания.

     Статья 27

     Имеется в виду, что эта статья применяется к работникам мужчинам и женщинам с семейными обязанностями в отношении находящихся на их иждивении детей, а также других ближайших членов семьи, которые явно нуждаются в их помощи и попечении, когда эти обязанности ограничивают их возможности участия и преуспевания в экономической деятельности. Термины «дети, находящиеся на иждивении» и «другие ближайшие члены семьи, явно нуждающиеся в попечении и в поддержке», определяются в национальном законодательстве.

     Статьи 28 и 29

     Для целей применения этих статей термин «представители работников» означает лиц, признанных таковыми национальным законодательством или практикой.

     Часть III

     Имеется в виду, что Хартия содержит юридические обязательства международного характера, применение которых подлежит надзору в соответствии с частью III Хартии.

     Статья A, параграф 1

     Имеется в виду, что нумерованные параграфы могут включать статьи, состоящие только из одного параграфа.

     Статья B, параграф 2

     В отношении параграфа 2 статьи «B» положения Хартии в новой редакции соответствуют положениям старой Хартии ( 994_300 ) с теми же номерами статьи и параграфами за исключением:

     a) статьи 3, параграфа 2 Хартии в новой редакции, которая соответствует статье 3, параграфам 1 и 3 старой Хартии ( 994_300 );

     b) статьи 3, параграфа 3 Хартии в новой редакции, которая соответствует статье 3, параграфам 2 и 3 старой Хартии ( 994_300 );

     c) статьи 10, параграфа 5 Хартии в новой редакции, которая соответствует статье 10, параграфу 4 старой Хартии ( 994_300 );

     d) статьи 17, параграфа 1 Хартии в новой редакции, которая соответствует статье 17 старой Хартии ( 994_300 ).

     Часть V

     Статья E

     Дифференцированный подход, базирующийся на объективных и разумных основаниях, не должен рассматриваться как дискриминация.

     Статья F

     Термин «в период войны и при чрезвычайных обстоятельствах» включает угрозу войны.

     Статья I

     Имеется в виду, что работники, исключенные в соответствии с приложением к статьям 21 и 22, не принимаются во внимание при установлении числа затронутых работников.

     Статья J

     Термин «поправка» включает также добавление новых статей к Хартии.

     Хартия вступила в силу 01.07.1999.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.